Medicijnen

R

Romagi

Guest
Zojuist op de duitse TV zender gezien NDR "Gefahrliche Medikamente - Gepanscht, gestreckt, gefalscht. In de duitse apotheken zijn al vervalsingen aangetroffen.
 

Gerard

Well-known member
Ik denk dat de meeste kwalen vanzelf genezen en hoe minder er in gegrepen wordt, hoe sneller het resultaat. Het probleem zit in het altijd beter weten en beter willen, meestal pakt het averechts uit, zowel in het groot als in het klein. Vooruitgang (o.a. wetenschap) maakt de afstand tot de natuur groter en groter, terwijl alles al in de natuur ingebouwd is om het goed te laten gaan. Dat brein, waar die ik ergens onvindbaar in huist, is een mooie computer, maar niet gebouwd om de natuur te overtreffen, het is niet meer dan een stukje van die natuur. Laat de natuur haar gang gaan, dat is inclusief het lichaam, en er lijken wonderen te gebeuren. De mooiste dingen worden gecreëerd als er even niemand aanwezig is, nieman die het doet, het gebeurt! Vraag maar aan ieder echte kunstenaar, het wordt ook wel "the flow" genoemd.
 
R

Romagi

Guest
Gerard wat jij daarvan schrijft, dat idee sta ik wel achter. Maar of dat bij alle ziektes zou kunnen is een andere vraag. Staat hier niet ter discussie.
Wat vind je van supplementen. Ik heb veel verbetering bereikt met enzymen, eet nu vaker een papaya.
Momenteel ben ik met een experiment bezig voor de schildklier. Neem wel supplementen omdat voeding niet meer volwaardig is. Twijfel vaak of ik het goed doe.
Genoemd programma ging er natuurlijk om dat vooral de extreem dure kankermedicijnen worden nagemaakt.
 
G

Guest

Guest
Van Facebook gekopieerd:


Een bericht van Martha van Loij Graag deel ik deze mail aan het Nederlands Genoodschap voor Huisartsen
“L.S.
Hierbij wil ik U mijn verbazing en ongenoegen meedelen over het bericht dat U een plant, die middels list en bedrog in de jaren 30 van de vorige eeuw verboden is en nu, omdat de farmaceutische middelen duidelijk niet voldoen, weer volop in de belangstelling staat, alsnog ontoegankelijk wil maken voor de vele mensen die er zeker baat bij hebben.
U weigert middels deze handeling de grond van de farmaceutische middelen te erkennen.
Immers, de farmaceutische industrie is gestoeld op het chemisch nabootsen van natuurlijke, veelal plantaardige stoffen die reeds milennia bekend zijn als geneesmiddel.
De chemische medicijnen die de farmaceutische industrie door U laat voorschrijven zijn immers de chemische nabootsing van in de natuur vrij voorkomende planten, waarbij veelal slechts één werkzame stof centraal staat.
Echter, in de natuurlijke vorm, is het niet slechts één enkel component van de plant die genezing dan wel verlichting van klachten geeft.
Dat noemt men het entourage effect.
Door het wegnemen van de natuurlijke hulpcomponenten die in de planten die aan de basis van de farmaceutische middelen staan verliest het chemisch nagebootste middel veel van de natuurlijke geneeskracht.
Sterker nog, door gebrek aan deze natuurlijke componenten zijn zeer veel farmaceutische middelen zeer toxisch en doen meer kwaad dan goed.
Het is inmiddels zeer veel artsen en patiënten duidelijk dat er een overdaad aan medicijnen voorgeschreven dient te worden om één klacht te bestrijden.
Daar, waar die in 1937/38 verboden plant alleen voor vermindering dan wel verdwijnen van de klachten leidt.
De in veel gevallen dodelijke bijwerkingen van farmaceutische middelen staat inmiddels vast.
Bent U allen de eed vergeten die U hebt afgelegd bij het aanvaarden van Uw ambt als genezer?
Was dat niet iets over geen leed veroorzaken?
Ik heb vijftien jaar van mijn leven de farmaceutische middelen die U en de Uwe voorschrijven bij chronische zenuwpijn in mijn systeem gebracht, exact volgens voorschrift.
Begonnen met 3 x 5 mg oxycodon en antiepileptica per dag moest de dosering in zeer korte tijd worden verhoogd tot deze uiteindelijk uitkwam op meer dan 400 mg per dag van zowel de oxycodon als de antiepileptica.
In die 15 jaar heb ik 3 x de IC van het Medisch Centrum te Alkmaar van binnen moeten "bewonderen".
Heb ik ook kwalen opgelopen door de farmaceutische middelen welke ik nu, middels de reeds veel besproken verboden plant gelukkig zelf onder controle heb kunnen krijgen.
Ik noem U depressie, 2 x acute pancreatitis, osteoperose, afasie, atrofie van spieren en verlies van levensvreugde.
Beseft U niet, dat indien Uw methode, liever gezegd, pogingen tot genezen zou werken, patiënten zich nooit of te nimmer zouden hoeven wenden tot de zogenaamde "alternative" geneeskunde?
Is het U niet bekend dat er in de laatste 5 decenia veel meer chronische ziektes lijken te bestaan dan daarvoor?
Is het U niet bekend dat de homeopatische geneeskunde volgens de man, uit wiens naam U een eed hebt afgelegd, zeer goed werkte en nog altijd veel beter werkt dan de farmaceutische, chemische leer die U hede ten dage aanhangt?
Met leedweze moet ik U meedelen dat U bent verworden tot marionetten van een groep geldgeile moordenaars.
U werkt mee om mensen te invalideren, vergiftigen, te vermoorden.
Bent U werkelijk daarom arts geworden?
Om Uw medemensen leed te berokkenen?
Ik gebruik inmiddels reeds 3,5 jaar de door Uw bazen verboden plant.
Heb sinds 1-7-2016 helemaal geen chemische medicijnen meer genomen en kan U zeggen dat ik, na het vinden van de voor mij ideale dosering, deze nog nooit is verhoogd.
Sterker nog, waar ik met de door Uw bazen gefabriceerde farmaceutische middelen een uur na inname reeds snakte naar de volgende dosis, ik nu halve en zelfs hele dagen vergeet om de middels alcohol extractie verkregen druppels in te nemen.
Mijn rolstoel, waaraan ik 16 jaar gebonden ben geweest staat al 2 jaar ongebruikt in de gang.
Ik kan U niet kwalijk nemen dat U niet geheel op de hoogte bent van de geschiedenis, het gebruik en het tot stand komen van het verbod op de plant welke wij kennen onder de namen
C.Sativa, C.Indica en C.Ruderalis.
Het is niet Uw fout dat Uw bazen U deze informatie hebben onthouden.
Uw bazen hebben immers beslist wat U wel en wat U niet mag leren tijdens Uw opleiding tot arts.
Het is aan U om te zien welk leed Uw bazen, middels U, de mensheid aandoen.
Ik kan Uw oogkleppen niet wegnemen.
Wat ik wel kan doen, is trachten, U Uw hoofd dusdaning te doen draaien, dat U een glimp zou kunnen opvangen van het leed, dat middels U, door Uw bazen gedwongen, aanricht.
Ik vraag U, smeek U, gooi de U opgedrongen oogkleppen af.
Doe ook de U opgedwongen oorpluggen uit.
Neem de door Uw bazen opgestelde verkoop praatjes voor wat ze zijn,
éénzijdige informatie, opgesteld door Uw bazen over middelen gefabriceerd door Uw bazen.
Luister naar Uw patiënten die reeds ervaring hebben met de verboden plant.
Informeer Uzelf over de verboden plant.
Kijk in Uw hart, wees eerlijk tegenover Uzelf.
Bedenk wat U zou doen indien U in de schoenen van Uw patiënt zou staan...
Hoogachtend,
Robertine Stam-van Zijtvel

 
G

Guest

Guest
SIGNALEMENT FARMAMARKETING
 
STREEFWAARDE LDL 1,8 WAS ONVERBIDDELIJKE EIS
 
Gisteren gaf ik in Roermond  voor huisartsen in opleiding tot kaderhuisarts
CVRM (cardiovasculair risicomanagement) college over farmamarketing.
Gezien de actualiteit was vervolgens  een discussie ingelast tussen Karen
Konings en mij. Zij maakte als kaderhuisarts CVRM deel uit van de in
meerderheid belangenverstrengelde multidisciplinaire commissie die de
nieuwe richtlijn (tevens NHG-standaard) uitbracht.
 
Ik had gerekend op een inhoudelijke gedachtewisseling met haar, maar van
meet af aan namen de deelnemers dat van mij over. Dat gebeurde toen zij
stelde dat er geen enkele onderbouwing was voor de streefwaarden van LDL-
cholesterol. Noch voor destijds 3,0, noch voor daarna 2,5, noch voor 1,8 nu.
Zij voegde daaraan toe dat zij en haar collega-kaderhuisarts  Tjin-A-Tjon door
het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) afgevaardigd waren naar de
commissie met als taakopdracht het opstellen van een richtlijn, waarbij vooraf
door de NHG was ingestemd met een streefwaarde van 1,8 mmol/liter. Dat was
namelijk een voorwaarde van de cardiologen voor deelname aan de commissie.
 
Deelnemers aan onze bijeenkomst van gisteren vonden dat schokkend en deze
feiten werden gekarakteriseerd als een tijdbom.
Geen enkele wetenschappelijke onderbouwing, geen evidence based medicine,
alleen capituleren voor nergens op gebaseerde eisen. En dat door artsen met
conflicterende belangen die daarmee nu de weg voor de farmaceutische
industrie hebben geëffend voor niet bewezen veilige PCSK-9-remmers.  Bij het
eerste grote onderzoek (Fourier-studie) lieten die medicijnen geen klinisch
relevante, gunstige effecten zien.  De middelen zijn bovendien nog onbewezen
veilig en vormen daarmee een reëel potentieel gevaar voor patiënten. Dat gold
precies zo voor het antidiabeticum Avandia dat pas in 2010 van de markt werd
gehaald na tenminste 47.000 doden en jarenlang negeren van signalementen.
 
Geneesmiddelen, zoals het injecteerbare Repatha, die niet uit curatieve
overwegingen worden gegeven, maar louter uit preventief oogpunt, moeten
voldoen aan de gouden standaard. Die luidt: bewezen effectiviteit en veiligheid
aangetoond met de hoogste vorm van bewijsvoering. Daaraan kan en mag niet
getornd worden. Geen enkele concessie is denkbaar.
De American Heart Association (AHA) schafte in 2013 het voorschrijven van
cholesterolverlagers op geleide van het LDL af. Gevraagd of de argumenten
daarvoor waren gewogen door de commissie, luidde het antwoord dat de
AHA  daar goede argumenten voor had. De AHA wilde daar echter bepaalde 
farmacotherapeutische consequenties aan verbinden die niet aanvaardbaar
waren voor de commissie. Daarmee speelden opmerkelijk genoeg ook die
argumenten verder geen rol meer.
 
Met toestemming van Karen Koning in aanwezigheid van alle deelnemers breng
ik deze feiten in de openbaarheid vanwege het belang dat op het spel staat.  Na
afloop van onze bijeenkomst heeft zij nogmaals met veel nadruk herhaald dat
ik vrij stond om haar uitlatingen te publiceren. Inmiddels hebben veel
huisartsen kenbaar gemaakt de standaard naast zich neer te zullen leggen.
 
Voor een beter begrip van het handelen van het NHG vermeld ik het volgende.
Van verschillende kanten komen signalen dat het NHG al langere tijd ernstig
disfunctioneert. De gouden tijd van het NHG lijkt tot mijn droefheid voorbij.
Alle zeilen zullen weer bijgezet moeten worden, want het NHG is onmisbaar
en vervulde met zijn standaarden een belangrijke functie bij de bewaking
van de kwaliteit van onze geneeskunde.
 
Alle reden dus voor huisartsen om nu zelf actief stelling nemen en van zich te
laten horen. Patiënten dreigen door commerciële marketing behandeld te gaan
worden met onwerkzame, onveilige cholesterolverlagende injecties. Na vele
tienduizenden doden met de onveilige cholesterolverlager Lipobay en het anti-
diabeticum Avandia mogen we dit onder geen beding opnieuw laten gebeuren.
 
Voor wat betreft de toepassing van cholesterolverlagende medicijnen mengen
zich nu ook andere partijen in de discussie. AVROTROS Radar deed dat
afgelopen week op niet mis te verstane wijze. U kunt de uitzending terugzien.
Ik heb hem niet anders horen kwalificeren dan als goede journalistiek.
 
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/documentaires/cholesterol/videos/item/item/cholesterol-hoe-lager-hoe-beter/
 
De Vereniging Hartpatiënten Nederland heeft deze week verklaard fel gekant
te zijn tegen de nieuwe streefwaarde voor LDL. Citaat uit hun bulletin: “Hoe
lager hoe beter, is grote onzin, alleen bedoeld om de zakken van de industrie te
vullen met miljardenwinsten”.
Onder embargo tot publicatie ontving ik de afgelopen dagen van enkele auteurs
artikelen die eveneens stelling nemen.
Het is nu voor alles zaak om deze NHG-standaard van tafel te krijgen.
Anders zal de geschiedenis zich gewoon herhalen. Lees namelijk in de bijlage
wat ik er in 2008 over schreef in Medisch Contact, nu 11 jaar geleden.
 
Met vriendelijke groet,
Hans van der Linde, huisarts
 
Gaarne toezending van belangwekkende artikelen over farmamarketing ter verspreiding via dit adressenbestand van circa 4.000 mensen in de
gezondheidszorg. Deze e-mails worden op grote schaal verder verspreid door adressanten als tegenwicht van farmamarketing en u wordt daar ook
toe aangemoedigd. Indien u geschrapt of toegevoegd wilt worden uit/aan dit adressenbestand volstaat een e-mail
 
G

Guest

Guest
Cardioloog in opleiding Remko Kuipers schrijft altijd heldere stukken over voeding en gezondheid.


Cholesterol – Wat is dat nou?"In een blog die ik onlangs ergens las over cholesterol werd me weer duidelijk hoe ongrijpbaar de relatie tussen voeding en gezondheid voor veel mensen, zelfs voor mensen die zich oprecht in de materie verdiepen, nog steeds is. Daarom zal ik een aantal blogs wijden aan hele basale onderwerpen. In de eerste plaats: cholesterol.

Wat is cholesterol.

Cholesterol is een bepaalde soort vet. Eieren, maar ook vlees en zuivel zijn de belangrijkste bronnen van cholesterol. Dit cholesterol wordt in onze darm opgenomen en vervolgens op allerlei plaatsen in onze lichaam opgeslagen, want cholesterol heeft namelijk allemaal belangrijke functies in ons lichaam. In de volksmond heeft cholesterol dan ook onterecht een slechte naam. Cholesterol is namelijk de bouwsteen van verschillende hormonen, zoals de oestrogenen, de progestagenen, de androgenen, maar ook van cortisol en aldosteron en zelfs vitamine D kunnen we niet maken als we geen cholesterol aten. Cholesterol is verder de grondstof voor het gal dat we maken in onze galblaas en last but not least is cholesterol onderdeel van de wanden van de cellen in ons lichaam. Op die plaatsen is cholesterol verantwoordelijk voor onder andere de onmisbare communicatie tussen cellen. Denk bijvoorbeeld aan de myelineschedes die onze zenuwen omhullen: die zijn zeer rijk aan cholesterol. Demyelinisatie (het verlies van myeline) wordt gezien als een onderliggende oorzaak van de ziekte Multiple Sclerose (MS). Cholesterol is dus niet iets gevaarlijks en ongezonds, het is een heel belangrijke (voedings)stof!

Wat is cholesterol ook.

Als we cholesterol eten, wordt het uit de darm opgenomen en via een ingewikkeld proces getransporteerd naar de lever. Dit proces is zo ingewikkeld omdat cholesterol niet goed oplosbaar is in ons bloed. Om het cholesterol vanuit onze lever wel verder door ons lichaam te kunnen verspreiden is dus een slimme truc nodig. Die heeft ons lichaam, of eigenlijk de evolutie, bedacht door het cholesterol te binden aan bepaalde eiwitten (proteinen). Deze verbinding tussen cholesterol (= vet = lipide) en eiwit (= proteine) heten “lipoproteinen” en die zijn goed oplosbaar in ons bloed. Er zijn verschillende soorten van deze lipoproteinen. De lipoproteinen die cholesterol van de lever naar de rest van ons lichaam (de periferie) transporteren heten LDL (low density lipoproteine), de lipoproteinen die het cholesterol vanuit de periferie weer naar de lever terugbrengen heten HDL (high density lipoproteine). Nu begrijp je ook waar de namen LDL-cholesterol en HDL-cholesterol vandaan komen. LDL-cholesterol kun je dus helemaal niet eten en het is dus ook onzin om te zeggen of bepaalde voeding veel ‘slecht’ (of LDL) cholesterol bevat. Voeding kan alleen cholesterol bevatten en geen LDL- of HDL-cholesterol, tenzij je bloed gaat drinken, zoals de Maasai.

Is cholesterol in de voeding ongezond?

De laatste mythe die ontkracht moet worden is dat het eten van cholesterol ongezond is. ....... "https://remkokuipers.com/cholesterol-is-nou/
 
G

Guest

Guest
Dat ziekenhuien een businessmodel hebben is maar weer bewezen. Vorige week met onze zoon naar de eerste hulp geweest (in het Dijklanderziekenhuis dat regelmatig zijn SEH sluit want te druk). Er was een pees gescheurd in zijn vinger. Spalkje erom, moet 6 weken er om heen blijven en dan is het als het goed is weer goed met een beetje mazzel, Na een week moest hij terug komen want dan zou de chirurg er nog naar kijken of het allemaal goed ging. Ik vroeg nog kan dat niet bij de huisarts? nee was de reactie hij moet echt hier terugkomen.
Zijn we daar vanmorgen geweest, Vraagt de arts (die amper naar zijn vinger kijkt en door het spalkje niets kan zien natuurlijk) of hij vragen heeft. Dat had hij niet echt, we hebben even gepraat en konden naar huis. Ik vroeg waarom was deze afspraak nodig dit stelt toch niets voor?
Daar gaf ze me gelijk in. Ik zei we móesten vandaag terugkomen, (daar gaat je eigen risico!) waarom dan?
Zij vond het ook onzin, Ik zei zo blijft het toch ook te druk in de zorg?
Maarja ze kunnen weer cashen, ziekte is een industrie en ziekenhuizen zijn bedrijven!
We mogen na die (nu nog) 5 weken weer terug komen, ze zei het al op een toon van; dat zullen jullie wel niet doen, want je kan zelf ook kijken of de vinger recht staat.
Pff, Zoals Pim Fortuyn al zei: ziekenhuizen moeten gereorganiseerd door mensen die zelf op de werkvloer werken, dit is zo inefficiënt!
 

henkie

Well-known member
Faillissement Farmaceut: Wordt dit de nieuwe realiteit?

Op de financiële pagina’s van ‘de kranten’ lezen we vaak in kleine berichten dat een grote farmaceut een schikking treft voor de geleden schade. Schikkingen die zomaar het miljard te boven gaan. De omzet onder de streep is echter vele malen hoger. Gaat er nu een nieuwe trend zichtbaar worden, een nieuwe realiteit?

OxyContin Maker Purdue Pharma – dossiers voor faillissement omdat tientallen staten de voorgestelde schikking weigeren

Slechts enkele uren nadat het bestuur van het bedrijf een voorgestelde schikking met meer dan 2.000 procespartijen had ondertekend, waaronder tientallen Amerikaanse staten, diende de in de strijd zijnde Amerikaanse drugproducent Purdue Pharma een aanvraag in voor hoofdstuk 11 faillissementsbescherming, een langverwachte stap gericht op het beschermen van het bedrijf en zijn eigenaren , de familie Sackler, uit financiële ondergang als ze de schuld op zich nemen voor het ontwikkelen van de opioïde crisis met hun agressieve marketingtactieken van OxyContin.

Purdue wordt geconfronteerd met rechtszaken uit bijna elke staat, evenals ongeveer 2.600 steden, provincies, Indiaanse stammen, ziekenhuizen en andere entiteiten die compensatie zoeken voor de kosten van de opioïde-epidemie, volgens de Wall Street Journal.

https://gedachtenvoer.nl/2019/09/17/farmaceut-faillissement-wordt-dit-de-nieuwe-realiteit/
 

Medusa

Well-known member
3 afleveringen van Cafe Weltschmerz met Dick Bijl

De duistere praktijken van de farmaceutische industrie. Dick Bijl en Ramon Bril
Antidepressiva, de slecht werkende melkkoe van de Pharma: Dick Bijl en Ramon Bril
ADHD medicatie als cashcow: Dick Bijl en Ramon Bril
 

Medusa

Well-known member
3 afleveringen van Cafe Weltschmerz met Dick Bijl

De duistere praktijken van de farmaceutische industrie. Dick Bijl en Ramon Bril
 

Romagi

Well-known member

Bericht van Ortho Health over kruiden die goed zijn voor de overgang.
Hoop dat het goed opent.

Doorsturen

Aan:

Vitex Agnus Castus bij menstruatie en menopauze
De onderwerpen in het kort:
  • Vitex Agnus Castus, ook wel bekend als monnikspeper of kuisboom, is rijk aan de werkzame stoffen aucubine en agnuside.
  • Progesteron tekort? Aucubine en agnuside helpen dit te reguleren. Dit zorgt voor vermindering van klachten rond de menstruatie.
  • Vrouwen in de overgang kunnen klachten als nachtelijk zweten ervaren. Een gereguleerde progesterongehalte helpt dergelijke ongemakken in toom te houden.
  • Daarnaast heeft monnikspeper een stimulerende werking op de neurotransmitter GABA. Dit zorgt voor meer rust en minder stress.
.
 

Melkmeisje

Well-known member

Bericht van Ortho Health over kruiden die goed zijn voor de overgang.
Hoop dat het goed opent.

Doorsturen

Aan:

Vitex Agnus Castus bij menstruatie en menopauze
De onderwerpen in het kort:
  • Vitex Agnus Castus, ook wel bekend als monnikspeper of kuisboom, is rijk aan de werkzame stoffen aucubine en agnuside.
  • Progesteron tekort? Aucubine en agnuside helpen dit te reguleren. Dit zorgt voor vermindering van klachten rond de menstruatie.
  • Vrouwen in de overgang kunnen klachten als nachtelijk zweten ervaren. Een gereguleerde progesterongehalte helpt dergelijke ongemakken in toom te houden.
  • Daarnaast heeft monnikspeper een stimulerende werking op de neurotransmitter GABA. Dit zorgt voor meer rust en minder stress.

.
ppp1.jpg
ik ken verschillende vrouwen die hier fan van zijn Romagi.
 
  • Leuk
Waarderingen: muis

Forum statistieken

Onderwerpen
4.416
Berichten
435.680
Leden
8.554
Nieuwste lid
PeeJee
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan