The Great Awakening

Medusa

Well-known member
Jordan Sather heeft wat twijfels omtrent de nieuwe Q posts:
1656163873449.png

Anons scrambling to find out if these new Q posts are legit
 

Medusa

Well-known member
1656169862730.png

New update from Board Owner on 8kun

Belief seems to be in the direction of confirmed QHet lukt me niet om op 8kun te komen, zal wel druk zijn.....
 

Godsgeschenk

Well-known member
Welp, time to take down the gay pride flags. We almost made it the whole month without the libs changing their entire identity.

Didn’t think they could do it, but within a 4 week time period, they managed to worship Nazis, child groomers, and now mass child genocide.

Seems a little cult-ish to me.

-Clandestine

Vertaling met Deepl:

Welp, tijd om de gay pride vlaggen neer te halen. We hebben het bijna de hele maand gered zonder dat de liberalen hun hele identiteit hebben veranderd.

Ik dacht dat ze het niet konden, maar in 4 weken tijd, hebben ze Nazi's, kinderlokkers en nu massale kindermoord aanbeden.

Lijkt me een beetje sekte-achtig.

-Clandestine

1656183122381.png
Dorothé
 

Godsgeschenk

Well-known member
For those that don’t understand why it had to be this way, think about the optics in 2017 juxtaposed to 2022.

I think many of you forgot what it was like in 2017. Trying to wake up normies was a tough business. My friends and family looked at me like I was an eight-headed monster when I told them that a global Deep State entity infiltrated the US government to include the White House, nearly all of Congress, the highest echelons of the DOJ, FBI, CIA, DNI, State Dept, the mainstream media, big tech, social media, Hollywood, academia, pharmaceuticals, health care, etc.

In 2022, the normies are MUCH more willing to accept this reality, simply because they’ve seen it proven to them.

-Mueller exonerated Trump, Russian collusion was a hoax, then Durham showed there was a calculated effort between elements within the DNC, FBI, CIA, DOJ, DNI, State Dept, British MI6, and the Obama White House, to frame and spy on Trump. The overall faith in Executive institutions has dropped off dramatically.

-The MSM have blatantly proven their corruption and weaponization, simply because they just can’t stop lying. Polls show that dramatically less people believe the media now than they ever have. Mueller, C19, Vaccines, Ukraine, etc., all the narratives ended up being complete fabrications. CNN and MSNBC’s ratings have fallen off of a cliff, and the Deep State has significantly less control over the minds of the People.

-Big Tech and Social Media have shown their corruption via algorithmic manipulation to brainwash the public and deter people from consuming any wrongthink content. Not to mention the mass censorship, attack on free speech, weaponization of content moderation to attack political opponents, election interference by censoring stories like the Hunter Biden laptop and US Biolabs in Ukraine, etc. Elon’s Twitter saga brought this reality to the forefront for normies. Huge realization for centrists.

-Hollywood and mainstream television have taken massive hits to their viewership. Less and less people are watching. Their propaganda and liberal bias has become more and more obvious, and easier recognized by unsuspecting normies. Not to mention all the wild and evil shit like Harvey Weinstein and culture of sexual exploitation, the literal Hollywood sex cult NXIVM convicted of child and human trafficking, Epstein Island and widespread pedophilia.

-Academia is under heavy fire for teaching liberal propaganda and critical race theory. Brainwashing our children to hate white culture, normalize LGBTQ+, demonize normality, and push the liberal agenda. It’s the number one voting issue for conservative parents in America. This issue single handedly won Youngkin the VA Governor race.

-Pharmaceuticals and Health Care, well that one’s not too difficult to forget. They created and unleashed C19, destroyed the economy and fired 50+ million Americans overnight, lied about how deadly it was to justify mail-in voting so they could steal an election, then coerced/brainwashed hundreds of millions of people to get an experimental injection that was neither safe nor effective, covered up viable treatments for C19, ignored the scientific reality of natural immunity, censored scientists who stepped out of line, and tried to cover up all the data proving the vaccines were harmful and ineffective. Before 2022, telling someone healthcare and pharmaceutical were compromised, you were immediately shunned. Now, that the jabs clearly don’t work and people are having harmful/fatal reactions, everyone has quietly backtracked and a significant amount of people are hesitant to trust pharmaceutical and health care after the C19 scam. Those who were demonized for rejecting the vaccines, were correct in their hesitancy. This is a significant pill for many to swallow because it’s terrifying to accept that institutions we have trusted with our lives, ended up being corrupt and evil.

Vertaling met Deepl:

Voor degenen die niet begrijpen waarom het zo moest zijn, denk aan de optiek in 2017 in vergelijking met 2022.

Ik denk dat velen van jullie vergeten zijn hoe het was in 2017. Normies proberen wakker te schudden was een moeilijke zaak. Mijn vrienden en familie keken me aan alsof ik een achtkoppig monster was toen ik hen vertelde dat een wereldwijde Deep State entiteit de Amerikaanse regering heeft geïnfiltreerd met inbegrip van het Witte Huis, bijna het hele Congres, de hoogste echelons van de DOJ, FBI, CIA, DNI, State Dept, de mainstream media, big tech, sociale media, Hollywood, de academische wereld, de farmaceutische industrie, de gezondheidszorg, enz.

In 2022, zijn de normies VEEL meer bereid om deze realiteit te accepteren, simpelweg omdat ze het bewezen hebben gezien.

-Mueller sprak Trump vrij, Russische collusie was een hoax, daarna toonde Durham aan dat er een berekende inspanning was tussen elementen binnen de DNC, FBI, CIA, DOJ, DNI, State Dept, Britse MI6, en het Obama Witte Huis, om Trump erin te luizen en te bespioneren. Het algemene vertrouwen in uitvoerende instellingen is dramatisch gedaald.

-De MSM hebben schaamteloos hun corruptie en bewapening bewezen, simpelweg omdat ze gewoon niet kunnen stoppen met liegen. Opiniepeilingen tonen aan dat veel minder mensen de media nu geloven dan ooit tevoren. Mueller, C19, vaccins, Oekraïne, etc., alle verhalen bleken complete verzinsels te zijn. CNN en MSNBC's kijkcijfers zijn van een klif gevallen, en de Deep State heeft aanzienlijk minder controle over de gedachten van het volk.

-Big Tech en Sociale Media hebben hun corruptie getoond via algoritmische manipulatie om het publiek te hersenspoelen en mensen ervan te weerhouden om verkeerde inhoud te consumeren. Om nog maar te zwijgen van de massacensuur, de aanval op de vrije meningsuiting, de bewapening van de inhoudsmatiging om politieke tegenstanders aan te vallen, de verkiezingsinmenging door het censureren van verhalen zoals de laptop van Hunter Biden en de Amerikaanse Biolabs in Oekraïne, enz. Elon's Twitter saga bracht deze realiteit naar de voorgrond voor normies. Enorme realisatie voor centristen.

-Hollywood en mainstream televisie hebben enorme klappen gekregen in hun kijkerspubliek. Steeds minder mensen kijken. Hun propaganda en liberale vooringenomenheid is meer en meer duidelijk geworden, en makkelijker te herkennen door nietsvermoedende normies. Om nog maar te zwijgen van alle wilde en kwaadaardige shit zoals Harvey Weinstein en de cultuur van seksuele uitbuiting, de letterlijke Hollywood sekte NXIVM veroordeeld voor kinder- en mensenhandel, Epstein Island en wijdverspreide pedofilie.

-De academische wereld ligt zwaar onder vuur voor het onderwijzen van liberale propaganda en kritische rassenleer. Onze kinderen hersenspoelen om de blanke cultuur te haten, LGBTQ+ te normaliseren, normaliteit te demoniseren, en de liberale agenda te pushen. Het is de nummer één stemkwestie voor conservatieve ouders in Amerika. Dit onderwerp heeft in zijn eentje Youngkin de gouverneurs race opgeleverd.

-Pharmaceutica en Gezondheidszorg, die is niet zo moeilijk te vergeten. Zij creëerden en ontketenden C19, vernietigden de economie en ontsloegen 50+ miljoen Amerikanen van de ene dag op de andere, logen over hoe dodelijk het was om het stemmen per post te rechtvaardigen zodat ze de verkiezingen konden stelen, dwongen vervolgens honderden miljoenen mensen tot een experimentele injectie die veilig noch effectief was, verborgen levensvatbare behandelingen voor C19, negeerden de wetenschappelijke realiteit van natuurlijke immuniteit, censureerden wetenschappers die hun boekje te buiten gingen en probeerden alle gegevens die bewezen dat de vaccins schadelijk en ineffectief waren in de doofpot te stoppen. Vóór 2022 werd je onmiddellijk gemeden als je iemand vertelde dat de gezondheidszorg en farmaceutica in gevaar waren. Nu de vaccins duidelijk niet werken en mensen schadelijke/dodelijke reacties krijgen, is iedereen stilletjes teruggekrabbeld en aarzelen veel mensen om de farmaceutische industrie en de gezondheidszorg te vertrouwen na het C19 bedrog. Degenen die werden gedemoniseerd voor het verwerpen van de vaccins, hadden gelijk in hun aarzeling. Dit is voor velen een zware pil om te slikken omdat het beangstigend is te accepteren dat instellingen die we met ons leven hebben vertrouwd, uiteindelijk corrupt en slecht blijken te zijn.

Dorothé
 

Godsgeschenk

Well-known member
Now that the normies have been directly exposed to all this and had it repeatedly spoon fed to them in various ways, over and over and over; can you see, from a public acceptance standpoint, how much easier it would be to prosecute the Deep State players now, as opposed to 2017? The people are much more willing to believe that people they have been conditioned to trust, could end up being bad.

So in the near future, when we have to introduce uncomfortable realities like Joe Biden, Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, Bill Gates and more, using US funds to facilitate a biological weapons network in Ukraine, to commit global bio-genocide… the public are more willing to believe it, because they have a well established precedent of the Deep State players exhibiting untrustworthy and nefarious behavior. In addition, this subsequently generates a well established precedent that Trump was right about EVERYTHING.

This operation isn’t just about rooting out evil, it’s about exposing the reality that this evil exists. This is about safeguarding the future and deterring future generations from letting this happen again. This is why we all must see the Deep State in its darkest form. The world must witness the true horror and blasphemy of this evil, so they are motivated to eradicate it, and stay motivated to prevent it from rising again.

Before you can kill a demon, you must be willing to say it’s name.

-Clandestine.

Vertaling met Deepl:

Nu de normies rechtstreeks zijn blootgesteld aan dit alles en het herhaaldelijk op verschillende manieren aan hen is voorgeschoteld, steeds weer opnieuw, ziet u dan, vanuit het oogpunt van publieke acceptatie, hoeveel gemakkelijker het zou zijn om de Deep State spelers nu te vervolgen, in tegenstelling tot 2017? De mensen zijn veel meer bereid te geloven dat mensen die zij hebben leren vertrouwen, uiteindelijk slecht kunnen zijn.

Dus in de nabije toekomst, wanneer we ongemakkelijke feiten moeten introduceren zoals Joe Biden, Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, Bill Gates en meer, die Amerikaanse fondsen gebruiken om een biologisch wapennetwerk in Oekraïne mogelijk te maken, om wereldwijde bio-genocide te plegen... is het publiek meer bereid om het te geloven, omdat ze een goed gevestigd precedent hebben van de Deep State spelers die onbetrouwbaar en snode gedrag vertonen. Bovendien schept dit vervolgens een gevestigd precedent dat Trump gelijk had over ALLES.

Deze operatie gaat niet alleen over het uitroeien van het kwaad, het gaat over het blootleggen van de realiteit dat dit kwaad bestaat. Het gaat erom de toekomst veilig te stellen en toekomstige generaties ervan te weerhouden dit opnieuw te laten gebeuren. Daarom moeten we allemaal de Diepe Staat in zijn donkerste vorm zien. De wereld moet getuige zijn van de ware verschrikking en godslastering van dit kwaad, zodat zij gemotiveerd zijn om het uit te roeien, en gemotiveerd blijven om te voorkomen dat het opnieuw de kop opsteekt.

Voordat je een demon kunt doden, moet je bereid zijn zijn naam te zeggen.

-Clandestien.

Dorothé
 
Laatst bewerkt:

Godsgeschenk

Well-known member
Here’s my latest thread in one post on Substack for easy sharing!

If you haven’t signed up for my newsletter, sign up today! You’ll get all my Substack articles via email as soon as I drop them!


Substack (https://bioclandestine.substack.com/p/it-had-to-be-this-way)
It Had to Be This Way
For those that don’t understand why it had to be this way, think about the optics in 2017 juxtaposed to 2022. I think many of you forgot what it was like in 2017. Trying to wake up normies was a tough business. My friends and family looked at me like I was an eight-headed monster when I told them that a global Deep State entity infiltrated the US government to include the White House, nearly all of Congress, the highest echelons of the DOJ, FBI, CIA, DNI, State Dept, the mainstream media, big tech, social media, Hollywood, academia, pharmaceuticals, health care, etc.

Vertaling met Deepl:

Hier is mijn nieuwste draad in een post op Substack voor gemakkelijk delen!

Als je je nog niet hebt aangemeld voor mijn nieuwsbrief, meld je dan vandaag nog aan! Je krijgt dan al mijn Substack artikels via email van zodra ik ze drop!


Substack (https://bioclandestine.substack.com/p/it-had-to-be-this-way)
Het moest zo zijn
Voor degenen die niet begrijpen waarom het zo moest zijn, denk aan de optiek in 2017 tegenover 2022. Ik denk dat velen van jullie vergeten zijn hoe het was in 2017. Normies proberen wakker te schudden was een moeilijke zaak. Mijn vrienden en familie keken me aan alsof ik een achtkoppig monster was toen ik hen vertelde dat een wereldwijde Deep State entiteit de Amerikaanse regering heeft geïnfiltreerd met inbegrip van het Witte Huis, bijna het hele Congres, de hoogste echelons van de DOJ, FBI, CIA, DNI, State Dept, de mainstream media, big tech, sociale media, Hollywood, de academische wereld, de farmaceutische industrie, de gezondheidszorg, enz.
1656185934991.png

Dorothé
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Vertaling van deze post:

Jane Roe is in werkelijkheid Norma McCorvey. Zij loog in 1973 over haar 'verkrachting' (werd hiervoor betaald), maar het leidde wel tot de Roe v Wade uitspraak van het Hooggerechtshof die vervolgens abortus tot federale wetgeving maakte. Hiermee plaatste het Hooggerechtshof zichzelf als rechterlijke macht op de stoel van de wetgevende macht. Dit is vrijdag ongedaan gemaakt. Het Hooggerechtshof hoort alleen maar te toetsen aan de grondwet en het recht op abortus staat niet in de grondwet en is dus een zaak van de parlementen van de individuele staten.

Deze beslissing van het Hooggerechtshof is correct maar zal worden aangegrepen door het links-progressieve voetvolk (betaald door Soros) om rellen en opstanden in heel Amerika te organiseren. De Deep State gedraagt zich als een gewond dier. Dit zal leiden tot de implosie van de Democratische partij omdat gematigd linkse kiezers nu gaan zien hoe geradicaliseerd deze partij werkelijk is.

Mike
 
Laatst bewerkt:

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Now that we have had some time to celebrate the win, let’s analyze the situation. The Dems are pissed, but WHY are the Dems so angry about this ruling? Well many reasons, but its mostly about MONEY.

With the Supreme Court overturning Roe v. Wade, many States immediately cancelled all scheduled abortions, and shut down all Planned Parenthoods across the state. This will continue across every red state. This is a massive hit into campaign funding and slush money the DNC generates from Planned Parenthood.

Look at Planned Parenthood’s campaign donations. They are 100% to DNC candidates. The DNC are running their campaigns on the revenue from slaughtering babies.

They spent $45+ million on the 2020 elections alone. Every penny was given to Democrats.

The Democrat politicians are not concerned about “women’s rights”, they are upset because they just lost $20+ million in campaign funding per year.

-ClandestineMike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
The Left has spent 50 years litigating any state-level attempt to restrict abortion, while The Death Cult worked tirelessly and invested tons of their resources into legalizing butchering infants up to birth. And recently the more unhinged adherents to The Death Cult began sermonizing about the need to kills some babies after birth.

They could do this because Liberals controlled the court all this time.

The fact the country was forced to pretend that abortion was a constitutional right for 50 years allowed these ghouls to do this.

This is The Day The Pretending Ended.

Abortion is not a constitutional right and it never has been.

Now all the states may place their own legislated restrictions on the practice and Liberals don't get to sue people on constitutional grounds and take it federal courts.


Mike
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.431
Berichten
444.483
Leden
8.569
Nieuwste lid
lienpaul
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan