• Beste forumleden, we maken nu gebruik van nieuw forum software. Je oude wachtwoord werkt hier niet meer. Klik op aanmelden en dan op de link "wachtwoord vergeten". Je kunt dan je wachtwoord opnieuw instellen.

USA 2020

Medusa

Well-known member
Even kort, ik zal vandaag het een en ander vertalen, ik heb bovenstaand een aantal berichten in het Engels gepost die in ieder geval laten zien dat de audit wel degelijk fraude heeft aangetoond en bewezen. Zoals door enkelen al aangegeven ging het er gisteravond niet om Trump als winnaar uit te roepen, maar het ging over het aantonen dat er fraude is gepleegd en dat is er!

Voor iedereen die zelf nadenkt is het duidelijk dat Trump wel degelijk Arizona gewonnen heeft. De audit is ook nog niet beëindigd, er moeten nog wat zaken overhandigd worden zoals de routers ed.

En dan zijn er nog de andere onderzoeken, waar deze audit niet naar heeft gekeken, zoals wie (landen, personen, bedrijven) via de Internettoegang van de stemcomputers stemmen heeft verwijderd/veranderd, mogelijk vinden we daar de echt grote aantallen en de daders met naam en toenaam.

 

Medusa

Well-known member
Via Paul Harmans:
VOOR ONMIDDELLIJKE VRIJGAVE

Senator Kelly Townsend reageert op het Arizona Verkiezings Audit Rapport
Phoenix, AZ
September 24, 2021

Ik ben diep geschokt, maar niet verrast, door het product dat door Adrian Fontes werd geleverd aan de burgers van Arizona betreffende de 2020 algemene verkiezing. Ondanks dat de ruwe aantallen een gelijke uitkomst hebben als in het officiële onderzoek. De belangrijke uitkomst is dat de stemmen die werden geteld vertrouwd konden worden als feitelijke en ware stemmen volgens de staatswet van Arizona. Wat we vandaag echter hebben geleerd is dat er talloze problemen waren bij het telproces die het vertrouwen ondermijnen in de ware en accurate telling bij deze verkiezing. De verkiezingssystemen kloppen gewoon niet. Enkele van de problemen die mij meteen opvielen zijn de volgende:

* Verwijderde/gewijzigde bestanden – de timing van het verwijderen van de bestanden een dag voordat de audit zou aanvangen. Maricopa County schoonde de computers op een dag voordat de audit zou starten. Veel .exe en .dll bestanden (ongeveer 1500) werden of verwijderd of gewijzigd.

* Geen beveiligings- of identificatie-management. Er waren gedeelde accounts en wachtwoorden wat de identificatie van hen die de bestanden verwijderden en wijzigden moeilijk, maar niet onmogelijk maken.

* Met duplicaat stembiljetten werd achteloos omgegaan en onze wetten werden overtreden aangaande dit belangrijke deel van ons verkiezingsproces.

* Begeleidende vereiste documentatie werd niet accuraat bijgehouden, wat het onmogelijk maakt te zien wie wat aanraakte en wanneer.

* Enveloppen zonder handtekening, beelden van enveloppen met een duidelijk goedkeuringsstempel onder de basisopdruk van de enveloppe, iets dat knoeien suggereert.

* Verbinding met Internet is vastgesteld, dat is in strijd met de wet in Arizona en tegengesteld aan wat ons is verteld over het systeem.

* Slorig behandelen van stembiljetten, ontbrekende batches in dozen, batches in dozen die niet aangegeven staan op de doos of de countylijst.

Dit zijn slechts een paar van de vele problemen die vandaag aan het licht werden gebracht en die een ingrijpende verandering eisen van de manier waarop we overzicht houden op de verkiezingen en hoe we hen verantwoordelijk moeten houden die de wet hebben overtreden. Meest belangrijk, als er misdrijven waren en bedriegerij plaatsvond, dan moeten we de verkiezing ongeldig verklaren en het opnieuw doen op een meer beveiligde wijze en we moeten de stap nemen om hen die deze fraude pleegden in staat van beschuldiging te stellen.
 

Medusa

Well-known member
Nog 1 via Paul:
Wat zijn de volgende stappen voor onze fantastische Godvrezende staat Arizona?

Minister van Justitie Brnovich moet alle documenten en apparatuur in beslag nemen die de Maricopa County raad van supervisors niet wil overhandigen.

Onze Arizona senaat moet een hoorzitting en stemming houden om te decertificeren.

Criminelen die het bewijs vernietigden of wijzigden moeten aangeklaagd worden.

SLECHTS EEN COUNTY had al voldoende frauduleuze stemmen om aan te tonen dat er fraude bij de verkiezing was.

FRAUDE MAAKT ALLES ONGELDIG

Voor alle duidelijkheid, een aantal mensen is teleurgesteld in de resultaten van de audit. Maar in principe hebben de politici die de audit mogelijk hebben gemaakt het slim gespeeld, als ze hadden gezegd dat ze het gingen doen om te bewijzen dat Trump had gewonnen, dan had men ze kwalijk genomen dat ze het voor Trump deden. Nu blijkt dat ze het hebben gedaan om fraude bij de verkiezing te bewijzen en dat is nu een bewezen feit.

Wat er vervolgens moet gebeuren, is dat op basis van deze fraude de verkiezing ongeldig wordt verklaard en dat is iets dat volgens de wet mag/moet gebeuren. Dan zal men moeten kijken hoeveel stemmen Trump en hoeveel Biden er had, met weglating van al die stembiljetten die duidelijk vals zijn. Vergeet niet dat de corrupte politici de fraude niet gepleegd hebben om Biden te laten verliezen, het was ze duidelijk te doen om van Trump af te komen, dus veel valse stemmen zullen voor Biden zijn geweest.

Het aantal mogelijk valse stemmen vastgesteld bij deze audit ligt tussen de 40.000 en 50.000. Biden won de staat Arizona met iets meer dan slechts 10.000 stemmen. Het aantal van 40 tot 50.000 vastgestelde valse stemmen is alleen nog maar het aantal stemmen in één County van Arizona en Arizona heeft 15 Counties. In geheel Amerika zijn er duizenden Counties, dus wat wordt er aan fraude gevonden als straks alle staten een audit houden, de voorbereidingen daartoe zijn al gaande.

In feite waren er eerder in Arizona (en ook in veel andere staten) al vele duizenden stemmen gevonden van ver voor de verkiezing overleden inwoners en alleen dat aantal kan ervoor zorgen dat Trump Arizona heeft gewonnen. Alweer, de corrupte politici hebben die overleden mensen die ze met opzet in het kiesregister hebben laten staan, echt niet op Trump laten stemmen.

Dan is er het onderzoek langs de deuren in Maricopa County geweest, opgezet door vrijwilligers, waarvan kort geleden de resultaten bekend werden gemaakt en waaruit blijkt dat er bijna 300.000 stemmen niet kloppen. Ook daar zal Biden het voordeel van hebben gekregen.

En dan zijn er de onderzoeken naar degenen (personen, bedrijven, landen) die, via de nu bewezen Internetverbinding van de stemcomputers, deze stemcomputers hebben gehackt en mogelijk miljoenen stemmen van de ene naar de andere kandidaat hebben overgeheveld en alweer zal dat niet in het voordeel van Trump zijn gedaan.

En natuurlijk, zoals vaker gezegd, verwacht niet dat de wereldwijde gevestigde nep nieuws media zullen toegeven dat er fraude was in Arizona, ze zullen er alles aan doen hun lezers en kijkers ervan te overtuigen dat er helemaal niets is bewezen, behalve dan dat Biden heeft gewonnen.
 

Melkmeisje

Well-known member
Sonja Slingerland heeft het ook gevolgd,

Sonja Slingerland

56 minuten ·

Sjoww, goeiemorgen lieverds
🙂
🙂
Vannacht ook gekeken naar de real live Ma ric opa?
Ik dacht 'laat ik dat maar eens doen, voordat ik in de media hier berichten lees'
Ik heb de mainstream hier nog niet gelezen, maar zal ongetwijfeld het tegenovergestelde zijn.
Het mag niet boven tafel komen. Weet je nog gister wat ik deelde dat er een mega document ligt nu met het hele C Crim3 gebeuren.
Maar goed. Ikke heb dus gekeken, want ik houd er niet van om belazerd te worden. Ik zeg niet dat T de waarheid heeft, ik weet ondertussen wel wat B gedaan heeft en waar ie in het crimie netwerk hangt.
Zoals gezegd ik volg geen leider. En zeker hier die snuif huug niet, die zegt dat we wel weer mogen knuffen maar niet handjes geven. Wie het echt nu nog niet doorheeft...maar ja
Even wat opmerkingen nav live uitzending gister. Heb het ook maar ff opgenomen voor de zekerheid. Lang verhaal maar misschien de moeite waard om ook zelf ff te lezen? Zal wel weer ff coderen met * er tussen. Want anders wordt het hier weer afgemikt.
Reageren mag, maar alleen als je ook echt de live stream gevolgd hebt en niet alleen MSM hier leest
🙂

********
Mar* ic *opa Co* un* ty Au*d i*t concludeert: "Ver* kiezin* g mag niet worden gec* ertific* eerd
Het au*di*trap*port identificeert meer dan 57K twijfelachtige stemmen, opzettelijk verwijderde ver*kiezin*gsbe*sta*nden, en andere verdachte ste*mm*achine-a*ctivi*teiten.
Cy*be*r Ni*nj*as schrijft, "gebaseerd op deze feitelijke bevindingen, de verk*iez*ing mag niet worden gecertificeerd, en de gerapporteerde res*ulta*ten zijn niet betrouwbaar.
Belangrijke problemen die zijn vastgesteld:
- Er waren meer dan 10.000 dub*bele stemmen over distr*icts*gren*zen heen.
- Tienduizenden st*embi*ljet*ten van personen die vóór de ver*kiez*ing waren verhuisd en hun st*emb*iljet*ten niet leg*aal in ontvangst hadden kunnen nemen.
- Geen van de systemen met betrekking tot de integriteit van de verk*iez*ing*en had cijfers die met elkaar in evenwicht waren en met elkaar overeenkwamen.
- De ki*ez*ers*lijs*ten en het regi*st*ratie*beheer zelf vertonen veel problemen met de integriteit van de gegevens. Van meer dan 200 personen kon bijvoorbeeld gemakkelijk worden vastgesteld dat zij waarschijnlijk dezelfde persoon waren, maar twee verschillende ki*eze*rspa*ssen hadden en twee keer hadden gest*e*m*d in de ver*ki*e*zi*ng.
- Zonder toegang tot de gedetailleerde re*gi*sters van het gr*aaf***schap, inclusief de persoonsgegevens en r*eg*is*trat*iesys*temen, is het waarschijnlijker dat er tienduizenden oneigenlijke ste*mm*en zijn uitgebracht door dubbele kie**ze*rs, overleden k*ie*zers, kie*ze*rs waarvan we geen spoor kunnen vinden in de openbare regi**sters of die we niet in verband kunnen brengen met hun ste*m*ad*res, verhuisde ki**ez*ers, enz.
- De kie**zer*sre*gistt**atie was niet volgens de regels en procedures verlopen.
- Er waren onverklaarbare grote zuiveringen van geregistreerde kie**ze*rs, vlak na de verk*iezi*ngen, van mensen die bij de ve*rkie*zingen hadden gestemd.
- Er waren ba**ck*dati*ngs van regi*str*aties, aanpassingen van historische st**em- en ki***ezers*lijsten, onverklaarbare koppelingen van beëdigde verklaringen van k***iez*ersr*egi*tratie aan meerdere kie***zers en meer.
- Er ontbraken bestanden van de server van het verk*iez*ing*sbeh*eers*systeem (Eee Mmmm Sssssssssssssss).
- Afbeeldingen van st**emb***ilje*tten in het eee mmmm sssssssss waren cor**r*upt of ontbraken.
- Lo*gs leken opzettelijk te zijn doorgerold, en alle gegevens in de dat*ab*ase met betrekking tot de algemene ve*rk*iez*ing*en van 20 ttwee duisent en tw20 waren volledig gewist.
- Aan de kant van de ste*mb*ilje*tten waren de partijen niet altijd duidelijk afgebakend, ontbraken de vereiste se*ri*en8um*mers van gedupliceerde st*e*m*bil*je* tten, werden originelen meer dan eens gedupppppp liceerd, en kregen de contrrrr*oleurs nooit *C*h*ai*n 00of Cusss*stod*y documm*men*tatie voor de st*emmm*_bilj3*et*ten voor de periode voordat de st3e*mmm* m b*i*-lje33 tten onder de h o ede van de co*nt*-role33* urs kwamen. Dit alles maakte het nog ingewikkelder en moeilijker om de resultaten naar behoren te controleren.
- Er werden aanzienlijke statis*ti*sch signific**ante afwijkingen vastgesteld in de verhouding tussen met de hand gevouwen st*33-3e mbi lje* 3tten en op verzoek afgedrukte ste3% *m bil je** 3tten, alsook een statistisch significante toename van afwijzingen van voorlopige ste3 *mm *mbi*-lje 3tten voor een st3* mmemb*ilje3t dat al was ingediend, wat erop wijst dat st333* embil *je3tten voor ki*-ezzzers werden ingediend zonder dat zij het wisten.
Ennu, als je de link nog even wilt zien naar de h 00 r zitt*ting, dan - let me know. Ben de lulligste niet.
Dat gekontdraai en gelieg mag nu echt wel een s een keer klaar zijn.
Ik wens je een heerlijke dag toe. Ik ga ff leuke dingen doen. Ik weet mijn waarheid wel, en dat is dat ik zeker niet mee zal gaan in deze onzin wat echt een 3e wereld poef poef pauw is, maar dan met wat hele dunnen naaldjes ipv met bomm3n en grantattt3n.
 

Medusa

Well-known member
AD 🤣 🤣 🤣

Domper voor Trump: onderzoek bevestigt nederlaag in Arizona​

Donald Trump verloor bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar ook in de grootste county in Arizona van zijn rivaal Joe Biden. Dat concludeert een organisatie die door Republikeinen in de staat was gevraagd om de uitslag nog eens tegen het licht te houden. Hiermee lijkt echter nog geen einde te komen aan de discussie over mogelijke verkiezingsfraude.
 

Decem

Well-known member
 

Decem

Well-known member
 

Decem

Well-known member
 

Decem

Well-known member
Laatste alinea van bovenstaande;The Military


It is my view that because civilian entities will in the end, prove unwilling or unable to make things right, at some point, the military will have little choice but to intervene. I won't speculate as to the reason for the intervention other than to say it might be predicated on evidence that a foreign government hijacked our election and installed its own puppet as our commander in chief.
 

Decem

Well-known member
IET 17 on tg;


Seems like this is playing out just like its supposed to.

>Media is doing nothing but denying and gaslighting.

Now it’s in the hands of Arizona AG and senate. I anticipate they’ll not Be very helpful either. But this is all to piss the people off and give justification for the military imo.

Now that the people have seen , including a lot of Normies who tuned in or saw the truth for themselves, watching the powers that be deny it any justice will be very impactful on the awakening process for many.

The way Trump is talking before and after the audit it’s as if he knows what’s coming and isn’t worried - more talking sh** and propping his stance for a wild future proves past , trump ain’t ever wrong positioning. This entire thing seems very well thought out and planned and controlled too. We’re exposing the corruption like never before and it’s being put on full display over and over and over again. A slow drip of painful bandaid pulling so that there is no mistake of what’s going on later

Dark to light is indeed happening

Can’t tell em. Gotta show em.

We are being shown, alright.
 

Medusa

Well-known member
Gedachten bij de Arizona audit deel 4 - ontbrekende kwesties of niet genoemd

Door: Praying Medic.

Vertaling: Paul Harmans

Het rapport gepresenteerd aan de Arizona senaat is niet het definitieve rapport over de audit. Het kan gezien worden als een tussentijds rapport. Ik zeg dat omdat er nog veel zaken zijn die aan de auditers moesten worden overgedragen, maar niet is gedaan. De lijst van dingen die niet zijn overgedragen omvat de splunk logs, routers en de netwerkwachtwoorden. Daar komt bij dat slechts een gedeeltelijk onderzoek van de stemcomputers door de County was toegestaan. Maricopa County heeft onderzoek naar sommige zaken verhinderd, wat mij doet afvragen waarom. Ik vermoed dat de routers, logs en de stemcomputers werden achtergehouden omdat die het meest beschadigende bewijs van misdadige activiteit bevatten. Gelukkig worden deze zaken nu wel overgedragen voor een inspectie. Op een latere datum zal de inhoud daarvan samengevat worden in een aanvullend rapport aan de senaat. (Het is mogelijk dat deze zaken (computers, routers ed.) in beslag zullen worden genomen door de procureur-generaal als onderdeel van zijn gerechtelijk onderzoek en beschikbaar worden gesteld aan de auditers voor onbelemmerd onderzoek.)

Het zal je opgevallen zijn dat er in het publiek gemaakte rapport geen melding werd gemaakt van zaken zoals de vouwen in stembiljetten en stembiljetten geprint op niet-standaard papier. Er was geen melding van hoeveel kiezers een poststembiljet ontvingen, maar daar niet om hadden gevraagd of hoeveel stembiljetten incorrect handmatig (door de stembureaumedewerkers) aan een kandidaat werden toegekend. Deze kwesties werden eerder wel besproken, maar ze werden vrijdag niet aan het publiek gepresenteerd.

We weten voor een feit dat er aanvullende bevindingen waren bij de audit, maar om redenen die wij niet kennen werden bepaalde onderwerpen vrijdag niet publiekelijk besproken.

Het is duidelijk dat het audit-team tijdens de presentatie van hun bevindingen stappen ondernam om ongewenste optiek zo veel mogelijk te vermijden. Ik neem aan dat er bepaalde zaken in het publieke rapport zijn weggelaten om te voorkomen dat critici die zouden kunnen bekritiseren. Ik geloof dat de zaken die bij de publieke presentatie zijn weggelaten, zullen worden overhandigd aan procureur-generaal Brnovich voor zijn gerechtelijk onderzoek, ondanks het feit dat ze niet genoemd worden in het publieke rapport.

Dit is niet de afsluiting van de Maricopa County audit. Het is een halverwegepunt. Het lijkt heel goed mogelijk dat er in de toekomst meer bevindingen zullen worden gepresenteerd.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.274
Berichten
343.573
Leden
8.170
Nieuwste lid
Blossie
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan