• Beste forumleden, we maken nu gebruik van nieuw forum software. Je oude wachtwoord werkt hier niet meer. Klik op aanmelden en dan op de link "wachtwoord vergeten". Je kunt dan je wachtwoord opnieuw instellen.

The Great Awakening

Godsgeschenk

Well-known member
RED PILL NEWS FOR 6/20/22 Ep. 2 AVAILABLE NOW

New Evidence of American Bio Lab Activities in Ukraine with BioClandestine

@BioClandestine joined me today to discuss the growing evidence of US bio labs in Ukraine presented by the Russian state.

Rumble: https://rumble.com/v196l71-new-evid...ctivities-in-ukraine-with-bioclandestine.html

Web: https://redpill78news.com/new-evide...ab-activities-in-ukraine-with-bioclandestine/

Audio Podcast: https://www.podbean.com/media/share/pb-gfka3-1255a51

Odysee: https://odysee.com/@RedPill78:e/New...b-Activities-in-Ukraine-with-BioClandestine:7

Bitchute: https://www.bitchute.com/video/NBjRh55gOiNU/

Gab TV: https://tv.gab.com/channel/redpill78/view/new-evidence-of-american-bio-lab-62b10775f0faa95855f328f4

Frank: https://xyz.frankspeech.com/video/new-evidence-american-bio-lab-activities-ukraine-bioclandestine

Vertaling met Deepl:

RED PILL NEWS voor 6/20/22 Ep. 2 NU BESCHIKBAAR

Nieuw bewijs van Amerikaanse bio-lab activiteiten in Oekraïne met BioClandestine

@BioClandestine schoof vandaag bij me aan om het groeiende bewijs van Amerikaanse bio-laboratoria in Oekraïne te bespreken, gepresenteerd door de Russische staat.

Rumble: https://rumble.com/v196l71-new-evid...ctivities-in-ukraine-with-bioclandestine.html

Web: https://redpill78news.com/new-evide...ab-activities-in-ukraine-with-bioclandestine/

Audio Podcast: https://www.podbean.com/media/share/pb-gfka3-1255a51

Odysee: https://odysee.com/@RedPill78:e/Nie...activiteiten-in-Oekraïne-met-BioClandestine:7

Bitchute: https://www.bitchute.com/video/NBjRh55gOiNU/

Gab TV: https://tv.gab.com/channel/redpill78/view/new-evidence-of-american-bio-lab-62b10775f0faa95855f328f4

Frank: https://xyz.frankspeech.com/video/new-evidence-american-bio-lab-activities-ukraine-bioclandestine

1655798657341.png

Dorothé
 
Laatst bewerkt:

Godsgeschenk

Well-known member
Putin Declares the End of NWO

I just read the full transcripts from Putin’s speech at the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) Friday, 06/17/22. Just WOW. It is extremely eye opening to read his message. Surprisingly, I have to agree with him on everything he said. He kinda sounds like Trump to be honest.

I highly suggest you read the entire thing, but let’s break down some passages that stuck out to me:

-“the era of the unipolar world order is over, I want to start with this, there is no escape, it is over despite all attempts to preserve it, preserve it for any medium.”

Kinda sounds like he’s saying “nothing can stop what is coming”. Putin has been adamant that he’s taking out the neo-nazis and NWO. He claims it’s all theater at this point. Window dressing until their inevitable defeat.

“The United States, having declared victory in the Cold War, declared themselves the messengers of the Lord on Earth, who have no obligations, but only interests, and these interests are declared sacred.”

“They (United States) are captives of their own delusions about countries outside the so-called “golden billion”: they consider everything else to be the periphery, their backyard, they still treat them like colonies, and the people who live there consider them second-class people . , because they are considered exceptional. If they are exceptional, everyone else is second class.”

“Therefore, an irrepressible desire to punish, financially crush those who stand out from the general ranks, they do not want to blindly obey. Furthermore, they rudely and shamelessly impose their own ethics, views on culture and ideas on history and sometimes question the sovereignty and integrity of states, creating a threat to their existence. Suffice it to recall the fate of Yugoslavia and Syria, Libya and Iraq.”

Here, we see Putin saying some harsh, but accurate things about the United States and how they have conducted themselves on a global stage since the end of the Cold War. Putin is right. Actors within the US government pushed illegal and dangerous biological activity directly onto Russia’s border, left countries in an absolute state of destruction, waged bloody and pointless wars, only seeking to fulfill the self interests of a global order. Sounds like Trump talking about the Deep State to me.

Putin then goes on to speak more directly about Russia and their economic plan moving forward to fill the void left by the dissolving “unipolar world order”.

Sounds to me like he and Trump have the same global interests. Sounds to me like Putin isn’t the genocidal maniac the Western media complex painted him out to be. Sounds to me like the US have been the “evil empire” for the past 30 years, and the rest of the world are rightfully sick of our shit.

You can claim Putin is pushing Russian propaganda, but ask yourself… where’s the lie? Did he say anything that wasn’t true? If anything he was pulling his punches. I would have said a lot worse.

But from what I can gather, Putin appears to be, as of now, an ally to the People of Earth. As is Trump. Trump and Putin seem to be in agreement as it pertains to globalism. Putin and Xi are also allied, and in agreement with Russian MIL’s findings on US biolabs in Ukraine. Xi and Trump also have a rather peculiar and friendly relationship.

We are not that far off from a coalition of the 3 world superpowers to stand up to the global Deep State. And that’s what it would take to garner enough global support to prosecute the Deep State players and truly awaken the world to the crimes against humanity.

It’s a long shot, but it might be the only shot we got.

-Clandestine


CNN (https://amp.cnn.com/cnn/2022/06/17/...t-vladimir-putin-speech-spief-intl/index.html)
Putin lambasts the West and declares the end of 'the era of the unipolar world'
Russian President Vladimir Putin has declared the end of "the era of the unipolar world" in a combative speech that lambasted Western countries at the St. Petersburg International Economic Forum on Friday.

Vertaling met Deepl:

Poetin verklaart het einde van de NWO

Ik heb net de volledige transcripties gelezen van Poetin's toespraak op het St. Petersburg Internationaal Economisch Forum (SPIEF) vrijdag, 06/17/22. Gewoon WOW. Het is extreem eye-openend om zijn boodschap te lezen. Verrassend genoeg moet ik het met hem eens zijn over alles wat hij zei. Hij klinkt een beetje als Trump om eerlijk te zijn.

Ik raad je ten zeerste aan om het hele boek te lezen, maar laten we een paar passages bespreken die me opvielen:

- "het tijdperk van de unipolaire wereldorde is voorbij, ik wil hiermee beginnen, er is geen ontsnappen aan, het is voorbij ondanks alle pogingen om het te behouden, het te behouden voor welk medium dan ook."

Het klinkt een beetje alsof hij zegt "niets kan stoppen wat er komt". Poetin is onvermurwbaar geweest dat hij de neo-nazi's en de NWO uitschakelt. Hij beweert dat het allemaal theater is op dit moment. Tot hun onvermijdelijke nederlaag.

"De Verenigde Staten, die de overwinning in de Koude Oorlog hebben verklaard, hebben zichzelf uitgeroepen tot de boodschappers van de Heer op aarde, die geen verplichtingen hebben, maar alleen belangen, en deze belangen zijn heilig verklaard."

"Zij (Verenigde Staten) zijn gevangenen van hun eigen waanideeën over landen buiten het zogenaamde "gouden miljard": ze beschouwen al het andere als de periferie, hun achtertuin, ze behandelen ze nog steeds als kolonies, en de mensen die er wonen beschouwen hen als tweederangs mensen . omdat zij als uitzonderlijk worden beschouwd. Als zij uitzonderlijk zijn, is ieder ander tweederangs."

"Daarom is er een onbedwingbare drang om degenen die boven de algemene gelederen uitsteken te straffen, financieel te verpletteren, ze willen niet blindelings gehoorzamen. Bovendien leggen zij onbeschaamd en schaamteloos hun eigen ethiek, opvattingen over cultuur en ideeën over de geschiedenis op en trekken soms de soevereiniteit en integriteit van staten in twijfel, waardoor zij een bedreiging voor hun bestaan vormen. Het volstaat te herinneren aan het lot van Joegoslavië en Syrië, Libië en Irak".

Hier zien we Poetin een aantal harde, maar accurate dingen zeggen over de Verenigde Staten en hoe zij zich sinds het einde van de Koude Oorlog op het wereldtoneel hebben gedragen. Poetin heeft gelijk. Actoren binnen de regering van de VS duwden illegale en gevaarlijke biologische activiteiten direct naar de grens van Rusland, lieten landen achter in een absolute staat van vernietiging, voerden bloedige en zinloze oorlogen, en streefden alleen naar het vervullen van de eigen belangen van een wereldwijde orde. Dat klinkt voor mij als Trump die het over de Deep State heeft.

Poetin spreekt vervolgens meer rechtstreeks over Rusland en hun economische plan om de leegte op te vullen die is ontstaan door de ontbindende "unipolaire wereldorde".

Het lijkt mij dat hij en Trump dezelfde mondiale belangen hebben. Het lijkt mij dat Poetin niet de genocidale maniak is die het Westerse mediacomplex van hem afschildert. Het lijkt mij dat de VS de afgelopen 30 jaar het "evil empire" zijn geweest, en dat de rest van de wereld terecht ziek is van onze shit.

Je kunt beweren dat Poetin Russische propaganda verspreidt, maar vraag jezelf af... waar is de leugen? Heeft hij iets gezegd dat niet waar was? Als hij al iets zei, dan was het een slag in de lucht. Ik zou nog veel erger gezegd hebben.

Maar voor zover ik het begrijp, lijkt Poetin een bondgenoot te zijn van het Volk van de Aarde. Net als Trump. Trump en Poetin lijken het eens te zijn als het gaat om globalisme. Poetin en Xi zijn ook bondgenoten, en zijn het eens met de bevindingen van de Russische MIL over de biolabs van de VS in Oekraïne. Xi en Trump hebben ook een nogal eigenaardige en vriendschappelijke relatie.

We zijn niet zo ver af van een coalitie van de 3 wereldgrootmachten om het op te nemen tegen de wereldwijde Deep State. En dat is wat er nodig is om genoeg wereldwijde steun te vergaren om de Deep State spelers te vervolgen en de wereld echt wakker te schudden voor de misdaden tegen de menselijkheid.

Het is een kleine kans, maar het is misschien de enige kans die we hebben.

-Clandestine


CNN (https://amp.cnn.com/cnn/2022/06/17/...t-vladimir-putin-speech-spief-intl/index.html)
Poetin laakt het Westen en verklaart het einde van 'het tijdperk van de unipolaire wereld'
De Russische president Vladimir Poetin heeft het einde van "het tijdperk van de unipolaire wereld" afgekondigd in een strijdlustige toespraak waarin hij vrijdag op het Internationaal Economisch Forum in Sint-Petersburg de westerse landen de mantel uitveegde.

Dorothé
 

Godsgeschenk

Well-known member
Both Truth and Substack just went down at the same time 🤔

Substack showing 500 internal error.
Truth showing Network Failure.

Anyone else experiencing something similar?

Vertaling met Deepl:

Truth en Substack gingen op hetzelfde moment uit de lucht 🤔

Substack toont 500 interne fout.
Waarheid toont Netwerk Storing.

Iemand anders die iets dergelijks ervaart?

Dorothé
 

henkie

Well-known member
* Brian Cates: Donald Trump Has Demanded Equal Time With the J6 Committee...

- Het kan toch niet zo zijn dat de nep-Corporate News Media Donald J. Trump nooit gelijke tijd gunt, toch? Nou…niet zo snel! Wie zegt dat ze dit gewillig moeten doen? [noot: sectie 230 Juridisch gezien verliest die media-entiteit dan haar wettelijke bescherming tegen beperkte aansprakelijkheid en staat zij open voor een burgerlijke rechtszaak voor schadevergoeding en/of gelijke tijd.]

 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Dit is een hele slimme schaakzet. In het parlement kwamen ze nog weg met hun eenpartijstelsel, maar ze hebben zelf gekozen om hier een TV-spektakel van te maken en onder de Amerikaanse mediawet moet volgens het 'equal time'-principe de tegenpartij evenveel zendtijd krijgen. Geniaal gespeeld!

Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Honestly: I don't believe much will be effective besides the direct military intervention followed by the storm. Investigations, speaker of the house, and everything else is, to put it simply, too weak to fix the problems we are facing. We need something Biblical to happen and in reality, that's what we are currently experiencing right now.
Every step of our journey is slowly but surely bringing us to the precipice. Don't let appearances deceive you. The precipice is the prelude to our deliverance. I don't think God would have it any other way. It's that kind of epic story being played out in front of our eyes.


Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Pepe Lives Matter over de OMG-berichten:

I don't know about you but I'm getting extremely tired of the same posts about how corrupt the deep state cabal is over and over and over. If you are on my page then you already know how evil these people are. You do not need to be convinced. Therefore hammering that into your psyche ad nasauem is akin to self torture. I just can't do it.
I only post corrupt things when it's so ludicrous that it amuses me. Other than that I can't stand to watch anymore of this. I'd rather focus on God, memes, and news at the 40k foot level. Thoughts?


Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
I have been recently reading https://t.me/madam_secretar/11947
post about Ashley Biden and realised how quickly this story started dying out.

Imagine if Assange or Putin have been taking showers with their pre-teen daughters in a manner that was "inappropriate", the world would have gone crazy.

All the Facebook ads and YouTube recommendations would have been force-feeding us this story for the next year, until we would start getting nightmares about it.

Hollywood would film a blockbuster and Netflix would make a 10-season series about it.

But in the world of double standards, the leaders of the enlightened democratic west and their relatives can indulge in any illegal and disgusting activities with no consequences.

They can smoke crack and still be eligible to make decisions that affect the lives and fates of millions of people. They can molest the minors and no one would care. They can imprison whistleblowers, and win the noble prize for peace.


Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
IMG_20220621_203826_104.jpg
President Trump released a statement this morning before the J6 hearing, stating that Rusty Bowers told him on a phone call that the election was rigged.

Adam Schiff just asked Rusty Bowers about this and Ol’ Rusty claimed he never said that - under oath.

Notice at the end of the above statement, Trump hints that there may be a tape of the conversation 👀

Release the tape, Mr. President!


Mike
 

Godsgeschenk

Well-known member
BioClandestine, [21-6-2022 20:28]
If you have not had a chance yet, check out my interview with Zak Paine from Red Pill News!

Zak and I break down the tsunami of new developments coming out of Ukraine/Russia, and summarize my ground breaking reporting over the past week.

Check it out here!


Vertaling met Deepl:

BioClandestine, [21-6-2022 20:28]
Als je nog geen kans hebt gehad, kijk dan naar mijn interview met Zak Paine van Red Pill News!

Zak en ik bespreken de tsunami van nieuwe ontwikkelingen die uit Oekraïne/Rusland komen, en vatten mijn baanbrekende verslaggeving van de afgelopen week samen.

Bekijk het hier!


Dorothé
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Biden: “We need more money to plan for the 2nd pandemic. There’s going to be a another pandemic.”

Gee, I wonder how Biden would know that… I’m sure it has nothing to do with his son’s bioab company Metabiota and the suspiciously large involvement of Hunter securing billions of US funds for biological research in Ukraine. 🤔

And if the research going on there is purely defensive and “peaceful”, why such the fuss to keep it a secret? As a presidential candidate, wouldn’t it behoove Biden to parade that his family is involved in humanitarian and philanthropic aid to the poor country of Ukraine via biological assistance? Why censor people like me? Shouldn’t the left wing be stoked that I’m reporting on Hunter Biden and his unmatched expertise in microbiology and virology?

Nope. Instead, anyone who gets close to their biological activity in Ukraine gets the the entire weight of the deep state media complex brought down upon them. Their media response alone suggests that the DNC’s dealings in Ukraine are malevolent.

We know the playbook. They are looking to unleash another pathogen, to justify a pandemic, so they can abuse mass mail-in voting, to steal 2022 the same way they did 2020. Cheating is their only option, because they know the backlash that is coming in November.

Starting very soon, I suspect the push for mail-in voting will begin. In the months leading up to November, the left’s entire agenda will quickly become “election integrity”, and they will claim the only way for a safe and fair election is via mail-in voting.

-ClandestineMike
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.355
Berichten
397.914
Leden
8.437
Nieuwste lid
Tini
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan