oorlog tegen de boer

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden oorlog tegen de boer

Dit onderwerp bevat 135 reacties, heeft 14 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  fatsnotbad 1 uur, 43 minuten geleden.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 136)
 • Auteur
  Berichten
 • #229168

  naief
  Bijdrager

  er is een hetze tegen de boer aan de gang
  https://www.e-pages.dk/dvhn/9188/article/809601/94/1/render/?token=5e4216e762bcb3e0068b6788ffc9f629&fbclid=IwAR1yNEkVnhKd31gpr9FHEldp5Td-IL0l02THbQF5JnfHkFLIxoD4ClmI2N8

  heb je wel eens de kringloopwijzer van schiphol gezien

  Wat een top boer!!!Luister en deel dit bericht als je enigzins TROTS op de nederlandse agrarische sector bent!!ZET GELUID AAN!!!!!!!!!!!

  Geplaatst door Jurjen de Kleine op Donderdag 15 november 2018

  http://melkveehouderijbosch.nl/verwar-de-vriendelijkheid-van-de-veehouder-niet-met-respect-voor-je-werk/

  Pluimvee toch niet oorzaak van ziekten

  Geplaatst door Boer Bewust op Vrijdag 2 november 2018

  #229207

  complotdenker
  Bijdrager
  #229227

  fatsnotbad
  Sleutelbeheerder

  Uiteraard een VROUW, die van GL.

  Mike

  #229237

  jon
  Bijdrager

  Heeft de Biologische melkveehouderij nog toekomst ???

  Ik maak me ernstig zorgen over de biologische melkveehouderij …. hebben jullie enig hoe de biologische melkveehouderij ervoor staat !?… als de biosector geen vrijstelling krijgt van de fosfaatrechten denk ik dat de biosector gaat verdwijnen uit Nederland. De gevolgen van deze nieuwe regels worden nu dramatisch zichtbaar . Met deze huidige wetgeving word ik nu gedwongen om mijn werkwijze drastisch te wijzigen bijv. jongvee niet meer op fokken , koeien meer melk laten produceren, koeien sneller weg te doen. Een werkwijze waar ik als biologische boer absoluut niet achter sta. Omdat de biologische sector zo klein is (rond 450 boeren) kunnen we slecht anticiperen op veranderingen . Bijv. als onze koeien meer melk gaan geven gaan ze volgens de regels meer fosfaat uitscheiden dus moeten we melkkoeien weg doen, gaan ze minder melk geven kunnen we melkkoeien aankopen maar het probleem is dat er amper handel is omdat de sector klein is .Dus zijn biomelkkoeien bijna niet te koop . Draag je de biologische sector een warm hart toe ?! Deel dit verhaal. Laat je horen en kom op voor de biologische sector ! Vraag Minister Schouten om een vrijstelling voor biologische boeren. Verontruste bioboer Jon Bergeman

  #229238

  jon
  Bijdrager

  Wat vooraf ging aan ons voornemen een demonstratie in Brussel te houden
  Eind juni hielden wij de actie in Den Haag. En toen…..
  Als SOS groep hebben wij twee maal met de minister gesproken over de mogelijkheden die
  wij zien ten aanzien voor een Vrijstelling. Minister Schouten blijft halsstarrig vasthouden aan
  de onmogelijkheden en heeft het verzoek voor Vrijstelling afgewezen. Hiertegen hebben we
  een formeel bezwaar ingesteld.
  Ondertussen heeft de minister haar Landbouwvisie gepresenteerd en daarin
  Kringlooplandbouw op een voetstuk geplaatst. Dat gaf een mooie ingang voor het gesprek
  met de minister dat we daarna met haar hadden. Let op! Wat hier volgt willen we graag zo
  stil mogelijk houden, omdat we sterk het gevoel hebben dat er een lobby gaande is “tegen”
  de biologische landbouw. Dat is ook waarom we niet heel vaak van ons laten horen, terwijl er
  wel veel gaande is en gebeurt.
  De minister heeft te kennen gegeven waarom ze ons niet tegemoet wil komen met een
  Vrijsteling. Zij vreest dat dan andere groepen melkveehouders ook een uitzondering willen
  en weer bij haar op de stoep staan (bijvoorbeeld Innovatief in de Knel).
  Alle pogingen van ons draaien hier op uit. De minister maakte hierbij dus geen onderscheid
  tussen de groeperingen, laat staan hun argumenten: “iedereen is toch al boos”.
  Op onze vraag hier, dat het haar taak is om kleine groeperingen als de onze juist te
  beschermen tegen de grote machten binnen de landbouw/politiek en dus gebruik te maken
  van haar ministeriële bevoegdheid, kregen we geen antwoord. Uit de discussie die hierop
  volgde bleek overduidelijk, dat de biologische sector binnen haar beleid geen enkele
  specifieke rol speelt, ook niet binnen haar gepresenteerde landbouwvisie. “Deze
  landbouwvisie is niet gemaakt voor de biologische landbouw!” was haar reactie, toen we
  vroegen wat de kringlooplandbouw boeren bij uitstek (de biologische melkveehouders) van
  haar kunnen verwachten, nu haar visie daar ook zo positief over is.

  Het feit dat de biologische landbouw groeide was trouwens ook een argument om
  geen vrijstelling te verlenen. De groei werd dus gezien als een probleem in plaats van
  als de oplossing.
  Het gesprek heeft haarfijn duidelijk gemaakt wie er aan de touwtjes (aan de minister) trekt
  binnen het ministerie. In ieder geval niet de biologische sector. We hebben aangegeven dat
  we voortaan, als bio-sector aan de voorkant betrokken willen worden (sectoroverleg). Dit is
  toegezegd en de wijze waarop is geregeld.
  We hebben nu wel beter zicht op hoe we verder moeten handelen. Als biologische
  melkveesector in z’n geheel (er moet echt wat gebeuren in breed maatschappelijk verband,
  we stellen nu niks voor) en in het fosfaatdossier. We zullen hoogstwaarschijnlijk nog vóór de
  juridische procedure nogmaals naar Brussel gaan. Daar kunnen we laten toetsen of onze
  oplossing past binnen de beschikking die Nederland gekregen heeft van de commissie
  Staatssteun om het fosfaatrechtenstelsel in te voeren. Wij vinden van wel, en hebben dit ook
  aan diverse advocaten voorgelegd, en voor zover het toch staatssteun op zou leveren, is dat
  aanvaardbaar omdat de biologische landbouw bijdraagt aan de verbetering van het milieu
  (één van de uitzondering om “geoorloofd” staatsteun te geven).
  Bovenstaande zaken zullen nader uitgewerkt worden en mogen niet onnodig naar buiten
  worden gebracht.
  Vakblad V-focus heeft recent een artikel gepresenteerd over de beschikking die Nederland
  van Brussel heeft gekregen om het fosfaatrechtenstelsel in te mogen voeren. Het blijkt dat
  hierbij afgesproken is om ca. 17.800 bedrijven fosfaatrechten te geven, maar dat uiteindelijk
  maar liefst 22.000 bedrijven fosfaatrechten gekregen hebben. Dit is nu ook in Brussel
  bekend, waardoor de minister het heel zwaar heeft in Brussel en met name bij de commissie
  staatssteun. Dat is de commissie waar we nou juist mee in gesprek willen, omdat dit het
  enige inhoudelijke argument is waarmee de minister nog schermt en waarvan wij de
  overtuiging hebben dat de beschikking voldoende aanknopingspunten heeft om ons nu juist
  wel tegemoet te komen. Daarnaast is het mogelijk om wel staatssteun te geven indien het
  bijdraagt aan de verbetering van het milieu. Het effect van de fosfaatwetgeving is dat de
  biologische sector niet meer kan ontwikkelen en zelfs achteruit gezet wordt. Tevens merken
  we dat biologische bedrijven “om te kunnen overleven” noodgedwongen, intensiever worden
  (nastreven hogere melkproducties, meer krachtvoer etc.). Dat is een richting die we zelf niet
  willen en een gevolg dat indruist tegen de biologische principes. Als de latente ruimte
  vrijgesteld wordt, zonder deze ruimte verhandelbaar te maken, levert dat een groter areaal
  biologische landbouw op. Hier is het milieu bij gebaat en het past ook bij de afspraken die
  Nederland met Brussel heeft gemaakt. Tevens hebben we een oplossing uitgedacht die niet
  marktverstorend werkt en ook geen nadeel oplevert voor de gangbare collega’s.
  Door het artikel van V-focus, de onrust die dit bij de diverse groeperingen veroorzaakt en de
  hausse aan beschikkingen die worden ingetrokken (vermoedelijk zonder rechtsgrond), ligt dit
  dossier zwaar onder vuur in Brussel op dit ogenblik! In stilte bereiden we een grote
  demonstratie voor met Natuurweide, EkoHolland, FBBF en andere sympathisanten om met
  enkele bussen naar Brussel te gaan. Het levert waarschijnlijk alle Europese pers op,
  waardoor ook de druk op de minister om wel iets te gaan doen enorm toeneemt. Als
  Nederlandse boeren – en dan ook nog biologische boeren- in Brussel gaan
  demonstreren is er wel wat aan de hand! De actie is niet alleen bedoeld om de
  fosfaatdiscussie te voeren, maar eerder als fundament (als we het tactisch goed doen)
  voor de toekomstige belangenbehartiging van de biologische sector! (Zie verderop)
  Met de fosfaatdiscussie als kapstok om een bredere belangenbehartiging aan op te hangen.
  De precieze uitvoering wordt nog aan gewerkt, maar het is de bedoeling om op 21 november
  met een grote groep biologische melkveehouders in Brussel te staan. We willen laten horen
  dat het ons in Nederland door de op intensivering gerichte regels haast onmogelijk gemaakt

  wordt volgens de biologische principes ons bedrijf te voeren en vragen of we in Brussel
  terecht kunnen. We gaan het liefst natuurlijk met een zo groot mogelijke groep, omdat het
  anders niet zo veel zin heeft. Meld je snel aan als actiedeelnemer bij:
  actie@sosbioboeren.nl Nadere details volgen komende week per mail.
  Belangenbehartiging biologische melkveehouders.
  We hebben aangekondigd voortaan uitgenodigd te willen worden door het ministerie voor het
  sectoroverleg. Vooralsnog laten we dat via Netwerk Grondig gaan. Zij zitten daar al aan tafel
  en zijn bereid ons op alle fronten te ondersteunen met als doel dat het uiteindelijk door de
  Natuurweide volledig zelf wordt opgepakt. Op het moment dat we als mondige sector gezien
  worden door onze collega’s en politiek en overheid, kan men niet meer beslissingen nemen
  zonder onze belangen daarin ook af te wegen. Nu denkt echt helemaal niemand na wat een
  nieuwe regel betekent voor een biologische melkveehouder, of dat een regel wellicht niet
  voor ons hoeft te gelden, omdat dat niets toevoegt. Er staan de komende maanden – mede
  als gevolg van de fosfaatwet – nog heel veel grote thema’s op de agenda die ons als sector
  nog meer kunnen schaden, dan de fosfaatwet. We moeten de belangenbehartiging echt van
  onderop op gaan pakken en heel stevig neer gaan zetten. We vinden het daarom van belang
  ook de Natuurweide sterker te maken en roepen één ieder op, om zich aan te melden als lid,
  voor zover hij dat nog niet is.
  Hulp gezocht!
  We hebben als SOS-groep ondertussen zeer intensief contact met de Natuurweide, omdat
  het uiteindelijk de biologische melkveehouders zelf moeten zijn die de belangenbehartiging
  vorm geven. Wij als sector vinden iets en moeten van ons laten horen. Dat kunnen we niet
  alleen. Er zijn ook vele plekken waar we onze sector moeten vertegenwoordigen. We
  hebben dan ook zeer sterk de behoefte aan hulp. Wie wil helpen om het geluid van de sector
  te laten horen in de verschillende platforms waar over en met de sector gesproken wordt? Er
  is dringend (veel) hulp nodig! Maar vele handen maken licht werk. Meldt je als je wel wilt
  helpen, en geef aan op welke wijze of wat je mogelijkheden zijn. Laat dit weten aan Sybrand
  Bouma: tel.nr 06 37456832.
  Oproep nieuwe Voorzitter Natuurweide
  Zoals u vast eerder al voorbij heeft zien komen is de Natuurweide op dit moment op zoek
  naar een nieuwe voorzitter. Het invullen van deze vacature hoort ook bij het sterker maken
  van de belangenbehartiging. Theunis Jacob Slob doet tot een nieuwe voorzitter gekozen is
  natuurlijk zijn best ons als sector te vertegenwoordigen. Maar… ken je iemand die daar
  geschikt voor is, maak het dan kenbaar of laat zelf van je horen!
  Crowdfunding
  De laatste hand wordt gelegd aan de site voor de crowdfunding. Deze zal breder opgezet
  worden. Enerzijds voor mogelijke juridische procedure voor de Vrijstelling binnen de
  fosfaatrechten en anderzijds om brede belangenbehartiging voor de biologische
  melkveehouderij van de grond te tillen.
  Tot slot
  Met elkaar zetten we de schouders er onder om de biologische melkveehouderij de plaats te
  geven die ze verdient. De Natuurweide, gesteund door de bredere biologische collectieven
  het Biohuis en Bionext alsmede door kleinere (regionale) biologische sectorpartijen, zal
  hierin het voortouw nemen. Er zal hierbij veelal samen worden gewerkt met Netwerk Grondig
  en maatschappelijke organisaties. De SOS-actiegroep kan zich dan opheffen.
  Met vriendelijke groet,
  SOS-actiegroep
  Roel Oostra , Sybrand Bouma &
  Diana Saaman &
  Eko Holland Melk op Maat. In samenwerking met De Natuurweide

  #229239

  Elkedageenei
  Sleutelbeheerder

  Jon ik snap jullie actie, je wilt dit stil houden (je 2e bericht) is het wel verstandig om dat op een openbaar forum te delen?

  Monsanto en andere gifmengers hebben een sterke lobby in Den Haag. Niet de volksgezondheid en het milieu zijn leidend bij beleidsbeslissingen maar geld.. het draait altijd om geld.

  #229240

  fatsnotbad
  Sleutelbeheerder

  jon, wat kan ik voor de biologische melkveehouders betekenen? Ik kan bijv. goed schrijven. Het is duidelijk dat deze VROUWELIJKE minister van landbouw wel mooi kan praten over ‘natuurlijke kringloop’ en dat soort dingen meer, maar haar beleid is gericht op Agenda 21 en is idd een BEWUSTE aanval op kleinschalige boerenbedrijven. Dit is ecofascisme, aangestuurd door de VN!

  Mike

  #229241

  Elkedageenei
  Sleutelbeheerder

  Ik heb Jon’s eerste bericht alvast op Twitter gedeeld.

  #229242

  Elkedageenei
  Sleutelbeheerder

  Wat ik ook dacht en ik verwachtte hier wel een opmerking over 😉
  Die vrouwen in de politiek zijn nog erger dan de mannen.

  . Het is duidelijk dat deze VROUWELIJKE minister van landbouw wel mooi kan praten over ‘natuurlijke kringloop’ en dat soort dingen meer

  #229243

  fatsnotbad
  Sleutelbeheerder

  Vrouwen in leiderschapsposities zijn sowieso een RAMP.

  Mike

  #229245

  jon
  Bijdrager

  over het stilhouden gesproken,de brief is van vorige week ,vanmiddag zal dit met de pers gedeeld worden ,dus delen mag! Mike, ze zoeken nog een voorzitter.Je kan ook een keer meegaan naar een bv vergadering,want naast een goed schrijver ben je natuurlijk ook een goed spreker!

  #229249

  fatsnotbad
  Sleutelbeheerder

  Laat maar weten waar ik wanneer moet zijn, je hebt mijn emailadres.

  Mike

  #229257

  jon
  Bijdrager

  goed Mike…

  dit is ons verhaal opgeschreven door mijn vrouw..

  Ik snap het niet meer….
  Wij waren gangbare melkveehouders die besloten om biologisch te worden ,we melken vanaf 1991 in Dinteloord en we begonnen daar met 40 melkkoeien en in de jaren daarna zijn we gegroeid naar 100 melkkoeien en dat bleef de laatste jaren stabiel zeker omdat we in 2005 nog verhuist zijn met ons bedrijf en nieuwe stal gebouwd hebben voor 130 stuks melkvee .
  Ook hebben we geïnvesteerd in grond omdat de politiek en de de LTO aangaven dat er in de toekomst grondgebonden veehouderij zou komen .dus onze prioriteit lag toentertijd niet bij uitbreiding van de veestapel maar van uitbreiding van onze percelen.
  We hebben besloten een aantal jaar geleden om te schakelen naar biologisch bedrijfsvoering .er sprake was dat het melkquotum zou gaan verdwijnen en wij wilden niet meedoen aan de rat-race van meer ,meer,meer..
  Wij willen graag een robuuste koe die tegen een stootje kan ,de melk die ze geven gelijk als volwaardige voeding geconsumeerd kan worden.
  Zo gezegd zo gedaan percelen aangemeld en in mei 2015 zijn we de koeien om gaan schakelen . Nou we hebben groene sneeuw gezien … veel koeien ziek (met soms de dood tot gevolg ) we begonnen dat jaar met ongeveer 105 melkkoeien en we eindigden in 2015 met 85 melkkoeien. Achteraf hadden we ook BVD maar dat werd pas later geconstateerd ,melkgift die daalde enz enz
  Het was geen fijn jaar maar we hadden ons doel biologisch worden in zicht… we wisten dat het vrij normaal was dat de koeien zouden zakken in de melkgift dus dat namen we maar voor lief.
  We wilden graag wat biologisch melkvee aankopen maar dat was/is niet te krijgen .Dus zijn we meer jongvee aan gaan houden om onze veestapel op peil te houden
  In het jaar dat het quotum verdween hoorde we dat er veel boeren aan het uitbreiden waren .
  Wij hebben daar natuurlijk aan de koffietafel ook over gesproken en kwamen tot de conclusie dat de politiek wel een keer zou in grijpen omdat dit waarschijnlijk fout zou gaan en ja hoor de derogatie kwam in gevaar .
  Maar ja aangezien wij als bioboer niet aan mee mogen doen aan de derogatie en wij toch al aan de strengste mestwetgeving van Europa moeten voldoen maakten we daar ons persoonlijk niet druk om .
  Wij dachten dat nu het grondgebonden verhaal nu van stal zou worden gehaald en aangezien wij ook land genoeg hebben maakten we ons niet druk .
  Maar wat schertste onze verbazing .. ze bedachten het fosfaatstelsel/rechten waar wij ook voor mee moeten bloeden !?
  Dus iemand anders rijd te hard en mag wij mogen meebetalen !!!????
  Er was een mogelijkheid om bezwaar te maken ,dit hebben we dan ook gedaan .
  Maar alles is afgewezen omdat we hadden kunnen weten dat er “iets” aan regelgeving zou komen . Ja daar hadden wij ook rekening mee gehouden en mede daardoor hebben we dus gekozen om biologisch te worden . Juist omdat we genoeg hectares hebben
  Wij hadden NIET kunnen voorzien dat juist ons slechtste jaar ooit als peiljaar zou fungeren en dat ook de biosector dus hiervoor zou opdraaien om de derogatie te behouden .
  Ook de BVD is niet genoemd in de uitspraak wat ik heel vreemd vind … dit heeft er mede toe bijgedragen dat onze koeien weinig melk gaven in 2015 en dalende melkgift is nou eenmaal ook een symptoom van BVD
  Dus nu is onze situatie na de uitspraak dat we maar 85 melkveekoeien mogen houden met 2
  melkrobots ,die dus heel inefficiënt worden omdat er 60 koeien per koeien aan de robot kunnen . Ja dan zouden we fosfaat rechtten moeten kopen maar veel financiële middelen hebben we hier niet voor aangezien we mijn zus hebben uit moeten kopen en nog moeten inhalen van ons slechte jaar 2015.
  Het is niet meer rendabel om ons bedrijf voort te zetten ,onze lening afgesloten op 100 a 120 melkkoeien moeten we nu aflossen met 85 koeien ?ik vind dat we door deze maatregel buiten proportioneel gestraft worden .
  Zeker in deze is het vreemd te noemen dat er er niet gemiddeld word over 3 tot 5 jaar , maar nee de peildatum is 1 dag in het voor ons zeer nadelige jaar 2015 .
  Als we kijken naar de jaren ervoor en daarna zie je duidelijk een dip en nu komen we eindelijk weer op niveau zoals we al jaren molken (725.000 kilo melk per jaar) en nu mogen we maar 85 koeien melken terwijl onze stal en robots zijn afgestemd op 100 a 120 melk koeien
  Het vreemde is nu dat de minister zich uit laat over kringlooplandbouw dat dat de toekomst is . Wij doen al jaren aan kringlooplandbouw en we worden afgestraft en ons bedrijf word door regelgeving onrendabel
  Hoe kunnen wij nu op deze manier blijven boeren ?? wij kunnen niet concurreren tegen het buitenland die geen fosfaatrechten hoeven aan te kopen .
  We hebben 75 ha met 100 melkkoeien en wij worden beschouwd als vervuiler !? We doen aan kringloop landbouw , we hebben nu zelfs mest tekort
  De politiek heeft het over duurzaam en er moet minder gesleept worden met vee ..het word op deze manier alleen maar erger .
  Wij zouden ons jongvee uit kunnen besteden , dus iemand anders doet voor ons de opfok daardoor kunnen wij iets meer melkvee houden .
  Dit is een bedrijfsvoering waar we niet achter staan , je gaat meer slepen met vee en je hebt weinig invloed op de wijze waarop deze jonge dieren gehouden worden . Nu zie ik ze elke dag ,ik voer ze elke dag en dan moet iemand anders dat doen en hebben we er minder controle over..
  Een ander probleem is dat als onze koeien minder melk gaan geven (dus de fosfaat uitstoot per koe word minder volgens dit systeem ) we weer melkkoeien aan kunnen kopen ( weer slepen met vee ) maar omdat de biologische markt heel klein is ,is er bijna geen aanbod van biologisch melkvee is kunnen wij daar niet zo gemakkelijk op anticiperen.
  Voor een gangbare boer is dat net iets makkelijker ,simpelweg omdat het aanbod van vee vele maten groter is .
  Het is een tenenkrommend (wan)beleid de familie bedrijven gaan verdwijnen en de grote mega stallen blijven over .
  Dank je wel (r)overheid
  Zou wel heel jammer zijn dat wij gedwongen worden om te stoppen , mijn overgrootvader was al boer ,mijn opa was boer die beste man is 98 geworden in goede gezondheid , hij liep een week voor zijn dood nog in stal , mijn vader die gestorven is in het harnas op 79 jarige leeftijd in zijn werkkleding met de stront nog aan z’n broek .
  Ben ik dan de laatste generatie ?! Ik hoop het niet
  Mijn droom was / is een landschap achter te laten waar de generatie na mij nog op kan boeren en waar nog voeding vanaf komt en die co2 opslaat
  Ik vrees dat we in Nederland weinig boeren meer overblijven …. mijn hart bloed .
  De politiek heeft niet in de gaten wat er op dit moment speelt bij vele melkveehouders ,ik maak me ernstig zorgen over het gebrek van enig gezond verstand in de politiek .
  Niet treft dit alleen de melkveehouders maar ook de veehandelaren, toeleveranciers ,veeartsen ,KI , enz enz
  Ik hoop dat de minster een streep door dit wan beleid zet want dit gaat echt de verkeerde kant op . Jeannette Bergeman van der Lely
  Bezorgde ondernemer / boerin
  Smallendijk 2
  4671 TX Dinteloord

  #229262

  fatsnotbad
  Sleutelbeheerder

  Is een crowdfunding-actie geen idee voor jullie? Niet om fosfaatrechten te betalen, maar om een zaak aan te spannen met zoveel mogelijk boeren!

  Mike

  #229265

  jon
  Bijdrager

  Crowdfunding schijnt in voorbereiding te zijn.info volgt.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 136)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.