Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Minder gezond leven maar gezond zijn Re: Minder gezond leven maar gezond zijn

#26047

Webmaster
Bijdrager

Nog even over deze ‘grap’ van Lady Marian…:

Quote:
Janine Kraak zou gezegd hebben: “Wie alleen naar beneden kijkt, ziet niet dat het universum onbegrensde mogelijkheden in zich heeft.” Wat zal dat een inspirerend huwelijk zijn geweest tussen Jan & Janine

…het volgende:

Ik verwees naar Jan Kraak niet als een fictief persoon, zoals de ‘Janine’ van Marian, maar als een bestaand persoon. Helaas is Jan niet meer onder ons. Hij was een briljante tai-chi leraar en had beide benen stevig op de grond staan. Voor wie geinteresseerd is in de visie die Jan er op na hield:

http://www.jankraak-taichitao.nl/

Een goed artikel van Jan over soja bijvoorbeeld:

http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1066

Het lijkt me gepast voor de nagedachtenis aan Jan om deze ‘grap’ even recht te zetten. Uit de post van Lady Marian op de vorige pagina in deze thread blijkt al dat de ‘humor’ een bepaalde grens overschrijdt. Ik mag scherp op de snede zijn in mijn posts, maar ik zal nooit dergelijke respectloze uitingen doen om mijn gram te halen.

Ik denk dat Marian perfect laat zien dat Weston Price gelijk heeft dat dergelijk gedrag correctie vereist bij de bron: voeding. Een rits citaten uit het boek van Price die dit ondersteunen:

Quote:
Denken is even biologisch als de voedselvertering en hersendefecten bij embryo’s zijn even biologisch als klompvoeten.

Quote:
Mijn langdurige ervaring als chirurg heeft me tot de diepe overtuiging gebracht dat er iets radicaal en fundamenteel niet klopt met de beschaafde manier van leven.

Tenzij de huidige voedings- en gezondheidsgewoontes in blanke landen worden herzien, zal naar mijn mening sociaal verval en de achteruitgang van het ras het onvermijdelijke gevolg zijn.

— Dr. Arbuthnot Lane

Quote:
Hoe anders is het leven en de horizon van de ziel van hen die op veel plaatsen in de zogeheten beschaafde wereld leven, waar de mensen zich verlaagd hebben tot een peil waar het leven geen waarde meer kent die niet in goud of welvaart wordt uitgedrukt en waar men deze materiële waarde najaagt, zelfs als het leven van de persoon die bedrogen of beroofd wordt daarbij verminkt of weggevaagd wordt.

De vraag doet zich onmiddellijk voor of er niet iets in de levensscheppende vitamines en mineralen van het voedsel zit dat niet alleen de fantastische fysieke structuur vormt waarin hun ziel gehuisvest is, maar de geest en het hart vomt van een hoger type mens, dat de materiële waarden ondergeschikt maakt aan het individuele karakter. In de navolgende hoofdstukken zullen we aantonen dat dit daadwerkelijk het geval is.

Quote:
De oudere jongen, met een uitstekend gebit, at nog steeds het primitieve voedsel van havermout en haverkoeken en zeedieren met een beperkt aantal zuivelproducten.

De jongste jongen, links, leed aan vergevorderd tandbederf. Vele tanden ontbraken, waaronder twee vooraan. Hij stond erop om witbrood te eten, jam, zwaar gezoete koffie en ook zoete chocolaatjes.

Zijn vader vertelde me bezorgd hoe moeilijk het voor deze jongen was om ’s ochtends vroeg op te staan en naar zijn werk te gaan.

Quote:
Kennelijk werd weinig aandacht geschonken aan de veranderde voeding als een mogelijke verklaring waarom deze generatie niet de afweer had van eerdere generaties tegen tuberculose.

Quote:
Het eergevoel onder deze stammen is dermate groot dat praktisch al hun hutten, tijdelijk onbewoond vanwege de afwezigheid van de Índianen tijdens de jacht, niet beschermd waren met sloten en de kostbare bezittingen van de Índianen duidelijk zichtbaar werden achtergelaten.

Quote:
Wanneer Indianen en hun gezinnen zich verplaatsten naar een kampeerplaats aan een meer of rivier, dan velden zij steevast meer bomen dan ze nodig hadden voor brandhout, zodat er meer dan genoeg droog hout aanwezig was voor toekomstige bezoekers van het kamp.

Quote:
Dr. Davis vermeldde dat in de periode dat hij daar dienst had gedaan hij drie generaties moeders had gezien. De grootmoeders van de huidige generatie namen een doek mee en trokken zich alleen, of vergezeld door een familid, terug in de rimboe en bevielen van het kind en brachten het mee terug naar de hut. Al met al een weinig problematische of moeilijke gebeurtenis.

Hij vetelde me dat vandaag de dag de jonge moeders van de huidige generatie naar het ziekenhuis gebracht worden nadat ze soms wel dagenlang weeën hebben gehad. Ze verschillen in ieder opzicht van hun grootmoeders, of zelfs van hun moeders, in hun vermogen tot voortplanting. Hij liet weten dat hij die ochtend twee gevallen had gehad waarbij een chirurgische ingreep was vereist om de geboorte mogelijk te maken.

Quote:
Dr. Romig liet weten dat hij, in de zesendertig jaar dat hij in aanraking was geweest met deze mensen, nooit een geval van kwaadaardige ziekte had waargenomen onder de primitieve Eskimo’s en Indianen, hoewel dit wel herhaaldelijk voorkomt wanneer zij gemoderniseerd worden.

Ook was het zijn bevinding dat acute problemen van de inwendige organen, zoals de galblaas, de nieren, de maag en de blinde darm, waarbij operatief moest worden ingegrepen, gewoonlijk niet bij de primitieve Eskimo’s en Indianen voorkomen, maar wel veel voorkomen bij gemoderniseerde Eskimo’s en Indianen.

Hij heeft meegemaakt dat vele gemoderniseerde Eskimo’s en Indianen getroffen werden door tuberculose, die alsmaar verergerde. Zolang de patiënten blootgesteld bleven aan moderne leefomstandigheden werd deze uiteindelijk dodelijk.

Quote:
Zelfs tijdens de meest verbitterde oorlogen tussen de stammen uit de heuvels en de stammen uit de kuststreek brachten de inlanders ‘s nachts de beste plantaardige voeding uit de berggebieden naar beneden en lieten deze in opslagplaatsen achter. De volgende nacht keerden zij terug om het voedsel uit zee op te halen dat de kustbewoners in ruil hiervoor hadden achtergelaten in de opslagplaatsen.

De personen die deze voedingsmiddelen droegen, werden nooit aangevallen, zelfs niet tijdens actieve oorlogsvoering.

Quote:
Op veel eilandengroepen erkent men dat er hele stammen wegkwijnen door degeneratieve ziekten, met name tuberculose. Hun enige hartenwens is dat ze niet uitsterven. Zij weten dat er zich iets ernstigs heeft voorgedaan sinds zij met de beschaving in aanraking zijn gekomen. Onze beschaving staat dan ook zowel in het binnenland als in het buitenland ter discussie.

Quote:
Dr. Anderson verzekerde mij dat gedurende de vele jaren dat hij zorg had verleend aan de primitieve mensen van dat gebied hij had geconstateerd dat zij niet leden aan blindedarmontsteking, galblaasaandoeningen, blaasontsteking en zweren in de twaalfvingerige darm. Kwaadaardige tumoren waren eveneens zeldzaam onder de primitieve inwoners.

Quote:
Hun idee van een wenselijke veestapel is gebaseerd op kwaliteit en niet kwantiteit. Zij boordelen de waarde van een koe om in de kudde te mogen blijven aan de tijd die het kalf nodig heeft om op zijn poten te staan en te rennen vlak nadat het geboren is, wat slechts enkele minuten bedraagt.

Dit staat in schril contrast met het gebruik van onze moderne zuivelboeren die zich hoofdzakelijk bezighouden met de kwantiteit van de melk en het botervetgehalte in plaats van de waarde ervan als een bron van speciale voedingsstoffen. Veel van de kalveren van de moderne koeien die voor een hoge productie in beschaafde landen worden gebruikt, kunnen vele uren na de geboorte niet staan, vaak wel vierentwintig uur niet.

Quote:
De vrouwen krijgen een speciaal dieet tijdens de zwangerschap en de zoogperiode. De meisjes van deze stam, evenals van diverse andere stammen, worden gedurende zes maanden voor hun trouwen op een speciaal dieet geplaatst.

Zij geven gedurende drie oogstjaren borstvoeding aan hun kinderen en speciale voeding gaat vooraf aan elke zwangerschap.

Quote:
Opvallend genoeg behoorden de aangetaste tanden of kiezen toe aan de mond van één enkel individu, de kok. Alle anderen voorzagen in hun eigen kost en leefden van inheemse voeding. De kok consumeerde echter Europese voedingsmiddelen.

Quote:
In diverse gebieden consumeren de Arabieren in ruime mate kamelenmelk. Het is voedzaam en vormt voor de nomaden in de woestijn maandenlang de voornaamste voeding. De primitieve Arabieren die wij bestudeerden, hadden zeer goede tandbogen met weinig misvormingen.

Zelfs de paarden die door de Arabische stamhoofden worden bereden om hun kamelenkuddes door de woestijn te drijven zijn vaak, soms wel drie maanden, afhankelijk van de kamelenmelk voor hun voeding.

Quote:
Het schoolhoofd zei dat er geen enkele vraag hem zo vaak werd gesteld door de inheemse jongens op zijn school als de vraag waarom die gezinnen die opgroeien op de missieposten of de overheidsscholen fysiek niet zo sterk waren als die gezinnen die nooit in aanraking waren geweest met de missies of scholen. Deze jongemannen dachten na!

Quote:
Met een redelijke nauwkeurigheid kan worden gesteld dat er bij de stammen waarmee wij te maken hebben gehad, in hun onbesmette samenleving, geen armoede, geen betaalde prostitutie, zeer weinig dronkenschap en over het algemeen verrassend weinig misdaad is.

En dat terwijl praktisch iedereen voldoende te eten heeft, voldoende kleding en een dak boven zijn hoofd, volgens de primitieve inheemse norm. Van welke beschaafde gemeenschap kan iets dergelijks worden beweerd?

— Majoor Browne, Britse regeringsfunctionaris

Quote:
Primitieve volkeren in diverse windhoeken zijn op de hoogte van vele zaken die essentieel zijn voor het leven, zaken die onze moderne beschaving kennelijk niet meer weet. Dit zijn de fundamentele levenswaarheden die hen in harmonie hebben gebracht met de natuur door haar voedingswetten te respecteren.

Waar komt deze wijsheid vandaan? Was er in het verre verleden een wereldbeschaving die beter afgestemd was op de wetten van de natuur en hebben deze afstammelingen die kennis bewaard?

Quote:
Hun sociale structuur is van dien aard dat vrijwel iedere persoon die intiem contact met hen heeft gehad, verklaarde dat zij nog nooit hebben meegemaakt dat er ook maar één Aboriginal schuldig is geweest aan de diefstal van wat dan ook.

Zelfs als ze gedeeltelijk gemoderniseerd zijn, zoals in de grote overheidsreservaten, zijn zij betrouwbaar. Een verpleegster in een ziekenhuis vertelde mij dat zij haar geld, juwelen en andere persoonlijke bezittingen open en bloot achterliet op plaatsen waar honderden inheemse voorbijgangers deze mee konden nemen en dat zij nog nooit had meegemaakt dat er ook maar iets mee was genomen. De andere zusters hadden dezelfde ervaring.

Quote:
De kok op de overheidsboot was een Australische Aboriginal uit Noord-Australië. Hij was op een militair voertuig opgeleid tot diëtist. Bijna al zijn tanden waren weg. Het is van belang dat, hoewel de inheemse Aboriginals een nagenoeg perfect gebit hadden, deze man, die een geschoold diëtist was voor de blanken, vrijwel al zijn tanden was kwijtgeraakt door tandbederf en tandvleesontsteking.

Quote:
Het zou een zaak van niet alleen grote ernst, maar ook van diepe ontsteltenis, moeten zijn dat mensen fysiek zo snel kunnen degenereren door de consumptie van een bepaald type voeding, met name voedselproducten die zo algemeen in gebruik zijn in de moderne beschaving.

Quote:
Hoewel de Aboriginals de eer hebben vandaag de dag het oudste ras ter wereld te zijn, sterven zij overal met grote snelheid uit, daar waar zij hun inheemse voeding inruilen voor die van de moderne blanke beschaving.

Voor hen is hun voeding geen kwestie van keus meer, maar van noodzaak, aangezien in een groot gedeelte van Australië de weinige overblijvenden in reservaten worden gestopt, waar zij weinig of geen toegang hebben tot inheemse voedingsmiddelen en gedwongen zijn te bestaan van de voedingsmiddelen die hen door onze blanke beschaving worden verstrekt. Zij laten op tragische wijze de ontoereikendheid van het blanke voedingspatroon zien.

Quote:
De inheemse bewoners waren zich volop bewust van het gevaar verbonden aan de aanwezigheid op het eiland van een winkel die geïmporteerde goederen verkocht. Dit was een dermate ernstig probleem dat het de vraag was of het wel veilig was voor ons om te landen, omdat de laatste keer dat overheidsfunctionarissen het eiland hadden bezocht er bloed was gevloeid, vanwege het verzet van de inheemse inwoners tegen het overheidsprogramma.

Quote:
Een gelukkiger en tevredener volk dan de primitieve bewoners van de eilanden van de Straat Torres die leefden zonder contact met de moderne beschaving is maar moeilijk te vinden.

Niet alleen hebben zij een nagenoeg perfect lichaam, maar ook een overeenkomstige persoonlijkheid en karakter. Wanneer men in hun aanwezigheid verkeert, zijn hun vrolijkheid, vreedzaamheid en gezondheid indrukwekkend.

Deze mensen zijn niet lui, maar zij zwoegen niet hard om aan hun voedsel te komen. Zaken die niet gemakkelijk verkrijgbaar zijn, bezitten zij niet. Hun gezinsleven voldoet aan een zeer hoog ideaal en onder hen is praktisch geen misdaad.

Quote:
Dr. J. R. Nimmo, de regeringsarts belast met het toezicht op deze groep, vertelde mij dat hij in de dertien jaar die hij met ze had doorgebracht geen enkel ernstig ziektegeval was tegengekomen. Hij had slechts één geval gezien onder de voltallige vierduizendkoppige inheemse bevolking waarvan hij vermoedde dat het kwaadaardig zou kunnen zijn.

Hij vermeldde dat gedurende deze zelfde periode hij operaties had verricht op tientallen kwaadaardige tumoren onder de ongeveer driehonderdkoppige blanke bevolking. Hij liet weten dat bij de primitieve rassen andere aandoeningen die chirurgische ingrepen vereisen zeldzaam waren.

Quote:
Het uitstekende zicht van deze primitieve mensen uit zich in het feit dat zij vele sterren kunnen zien die ons ras niet kunnen zien.

In dit verband is officieel opgetekend dat de Maori’s van Nieuw-Zeeland de manen van Jupiter kunnen zien, die uitsluitend zichtbaar zijn voor het oog van de blanke met behulp van een telescoop. Deze mensen bewijzen dat zij de manen kunnen zien door de man achter de telescoop te vertellen wanneer de verduistering van een van de manen plaatsvindt.

Quote:
De Maorimannen bezitten een groot fysiek uithoudingsvermogen en een scherpe geest. Menige uitstekende advocaat of leidinggevende van de overheid is een Maori

Quote:
De Maori’s hebben kennis van de wetten van de natuur opgebouwd en een systeem van harmonie met deze wetten tot een dermate hoog peil ontwikkeld dat zij in staat zijn om wat door vroege wetenschappers werd beschreven als het meest fysiek perfecte ras dat vandaag de dag op aarde leeft te vormen.

Zij volbrengen dit hoofdzakelijk door middel van voeding en een systeem van sociale organisatie gericht op een hoge mate van perfectie van het nageslacht. Voor dit doeleinde nuttigen zij in zeer ruime mate voedingsmiddelen uit zee.

Hoezo ‘minder gezond leven maar gezond zijn’?

Mike